Λοιπές Πληροφορίες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας 2015-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 41179/2014  Υπουργικής Απόφασης, η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, διαρθρώνεται ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ - Στρατηγικός  Σχεδιασμός του Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει

  • Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου.
  • Προσδιορισμός του οράματος, των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης, της στρατηγικής του Δήμου (γενικοί στόχοι και πολιτικές δράσης) και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (άξονες και μέτρα).

Το σχέδιο της Α΄Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο αφορά στον  Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 και το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Ε.Π., εκκρίθηκε από Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 167/2015 απόφαση και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων (από 12-11-2014 έως 26-11-2014) με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.igoumenitsa.gr).

Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υπεβλήθησαν προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη κατά την επικαιροποίηση της Α' φάσης του Στρατηγικού Σχεδίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος κάνοντας κλικ εδώ.


Β΄ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακός και Οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου για την επόμενη πενταετία ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης (εξειδίκευση των στόχων και καθορισμός δράσεων).

Ως δράσεις καταγράφονται τα έργα, μελέτες ή επενδύσεις του δήμου καθώς και ότι επιφέρει αλλαγή στις λειτουργίες του δήμου. Π.χ. τροποποίηση του ΟΕΥ, προσλήψεις, προμήθεια Η/Υ.

Δεν καταγράφονται οι πάγιες και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες, π.χ. έκδοση οικοδομικών αδειών, οδοκαθαρισμός, εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, χορήγηση αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κλπ.

  • Ιεράρχηση και πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.

Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητά τους και κριτήριο την ύπαρξη χρηματοδότησης ως εξής:

Α Προτεραιότητα: Δράσεις για τις οποίες υπάρχει χρηματοδότηση ή εκτιμάται ότι η χρηματοδότησή τους είναι σχετικά δεδομένη.

Β Προτεραιότητα: Δράσεις για τις οποίες η χρηματοδότηση είναι υπό διερεύνηση.

  • Οικονομικός Προγραμματισμός εσόδων και δαπανών.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνιστά μια κομβική διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Ο υπολογισμός των εσόδων των ετών 2015,2016,2017,2018 και 2019,  έχει πρωτεύοντα ρόλο στον οικονομικό προγραμματισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε την B' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος κάνοντας κλικ εδώ.