Έκδοση Εγγράφων

Άδειες Καταστημάτων

Για την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. αντίγραφο της άδειας λειτουργίας,
 2. παράβολο 75 ευρώ για 1 έτος, 150 ευρώ έως 3 έτη και 300 ευρώ από 3 έτη και πάνω
 3. Δημοτική ενημερότητα
 4. άδεια ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η μουσική, που χρησιμοποιεί ανήκει σε άλλους.

  Για υπαίθριους χώρους (Open Bars), χρειάζεται επιπλέον
 5. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού (3 αντίτυπα), με τοπογραφικό διάγραμμα για τη θέση και τη φορά των ηχείων.

Για την χορήγηση άδειας Ίδρυση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Προελέγχου μαζί με
  1. Φάκελος με λάστιχο
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας Οικοδομής
  3. Φωτοαντίγραφο κάτοψης Οικοδομής
  4. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από την οποία προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης, οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
  5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης τ.μ. από τον Δήμο ή λογαριασμό ΔΕΗ(Αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ του δίνουμε Υπεύθυνη Δήλωση ακινήτου, υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό).
 2. Αίτηση Προέγκρισης μαζί με
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας
  2. Διάγραμμα της περιοχής (που το έχουμε ήδη από τον Προέλεγχο)
  3. Παράβολο για Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (185 ευρώ) και για υπόλοιπο Δήμο (75 ευρώ)
  4. Δημοτική Ενημερότητα
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αντίγραφο της έναρξης από την Εφορία μετά την Χορήγηση Προέγκρισης
 3. Αίτηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος
  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
   ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (μη μέλους της Ε.Ε)
   φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
   ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
   ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό)
   ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
   1. αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή,
   2. πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας
   3. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
  2. 1. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό
   2. Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου (άδεια οικοδομής),
   3. Τρία Σχεδιαγράμματα του καταστήματος, όπου αποτυπώνονται  όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. και
   4. Διάγραμμα ροής
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για φυσικό πρόσωπο (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου).
   (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: υπεύθυνες δηλώσεις ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών  ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ με το ίδιο περιεχόμενο).
  5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
  6. Παράβολο (το οποίο έχει ήδη κατατεθεί από την Προέγκριση)
  7. Βεβαίωση από ΚΕΚ για σεμινάρια ΕΦΕΤ ή Υπεύθυνη Δήλωση (ότι πρόκειται να παρακολουθήσει).
  8. 4 φωτογραφίες
  9. Βεβαίωση ακίνδυνης ηλεκτροδότησης
  10. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία.
  11. Πιστοποιητικό Υγείας
  12. Έναρξη Εφορίας.
 1. 1.    Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο υγείας, ισχύουσα άδεια διαμονής. Για ομογενείς: ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.: βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. που εκδίδεται από την αστυνομική αρχή ΠΔ 106/2007)
  Για εταιρεία:
  1. αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την τήρηση του μητρώου αυτής αρχή.
  2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας
  3. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα (σε περίπτωση λειτουργίας καταστήματος από νέο πρόσωπο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση-αίτηση αντικατάστασης, όπου αναγράφεται για ποια περίπτωση αιτείται την αντικατάσταση της άδειας (σε περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδειας)
  Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω κληρονομικής διαδοχής:
  1. επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίου δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ιδίου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξη της ως «κυρίας».
  2. αν δεν υπάρχει η διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή, πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από συγκεκριμένο πρόσωπο)
 3. Το προβλεπόμενο παράβολο (185 ευρώ εντός δημοτικής κοινότητας και 75 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου (σε περίπτωση εταιρείας από όλα τα μέλη υποβάλλεται). Δεν αποτελεί κώλυμα αντικατάστασης της άδειας, εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρη εκτός αν η χάρη απονεμήθηκε μετ’άρσεως των συνεπειών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου κατόχου (υποβάλλεται στην περίπτωση που το κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει στο όνομα νέου προσώπου)
 6. Άδεια άσκησης επιτηδεύματος (έναρξη στην Εφορία). Απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση αλλαγής του προσώπου. Ο ενδιαφερόμενος την προσκομίζει κατά τη χορήγηση της νέας άδειας και όχι με την υποβολή της αίτησης.
 7. Δημοτική ενημερότητα του παλιού και του νέου κατόχου (ο Δήμος οφείλει, αφού προβεί στη βεβαίωση της ληξιπρόθεσμης οφειλής στο όνομά του, να αρνηθεί τη χορήγηση της σχετικής άδειας, λόγω ύπαρξης κωλύματος στο πρόσωπό του)
 8. Σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 9. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του παλιού και του νέου κατόχου.
 10. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου.
 11. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία.
 12. Πιστοποιητικό υγείας του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου και του αιτούντος την άδεια.
 13. Τρείς (03) φωτογραφίες.
 14. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων ΕΦΕΤ του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου και του αιτούντος την άδεια.
Για την προσθήκη νέας δραστηριότητας σε υπάρχουσα άδεια απατούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
 2. Παράβολο
 3. Τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά  που προβλέπονται ειδικά για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας (όπως παιδότοπος, προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε κτιριοδομική μεταβολή  του καταστήματος μου που βρίσκεται στην διεύθυνση….»
 5. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας
 6. 3 σχεδιαγράμματα κάτοψης και διάγραμμα ροής για γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας
 7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ για όλες τις δραστηριότητες που υφίσταντα

Καταστήματα αυτής της κατηγορίας είναι: οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, πτηνοπωλείο, αυγοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο κατεψ. Προϊόντων, καφεκοπτείο, πρατήριο ελαίων και λιπών, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, πρατήριο έτοιμου φαγητού, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας σε εμπορικά καταστήματα, πώληση παγωτού ή καφέ από αυτόματες μηχανές, που δραστηριοποιούνται σε εμπορικά καταστήματα ή σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών.

Για την χορήγηση άδειας Ίδρυση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Προέλεγχος

 1. Φάκελος με λάστιχο
 2. Φωτ/φο άδειας οικοδομής
 3. Φωτ/φο κάτοψης οικοδομής
 4. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από  την οποία προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης, όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση τ.μ  ή λογαριασμό Δ.Ε.Η.

2) Αίτηση Προέγκρισης

 1. Διάγραμμα της περιοχής (το οποίο το έχουμε από  τον  Προέλεγχο)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη περί μη απαγόρευσης από τον Κανονισμό ή από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των συστεγαζόμενων διαμερισμάτων χρήσης του χώρου για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
 3. Δημοτική Ενημερότητα
 4. Διπλότυπο Είσπραξης 75 ευρώ για εκτός Δ. Κ. Ηγ/τσας και 185 ευρώ εντός Δ.Κ. Ηγ/τσας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.

3) Αίτηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος

 1. Αίτηση Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος Μηχανικού
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του Καταστήματος με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του.
 4. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών (εκτός υπεραγορών)

Γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Λειτουργία από νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας.
 2. Αποχώρηση ή αντικατάσταση του νόμιμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου
 3. Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ο ίδιος.
 4. Αλλαγή επωνυμίας

Διαδικασία Αντικατάστασης Άδειας

 1. Γενική Αίτηση αντικατάστασης (όπου μετά την επικεφαλίδα της αίτησης προσθέτουμε την αιτία που αιτείται την αντικατάσταση, μία από τις παραπάνω)
 2. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνονται τα εξής:
  «Ως νέος κύριος του καταστήματος……(είδος καταστήματος)…, στην οδό….., δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην …(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται) ή βάσει των οποίων υπεβλήθη η γνωστοποίηση από τον/την ….(αναφέρεται το όνομα του ενδιαφερομένου του οποίου η γνωστοποίηση αντικαθίσταται)
 3. Παράβολο για λειτουργία καταστήματος από νέο πρόσωπο.

 

Αρμόδιο Γραφείο

Γραφείο Καταστημάτων
Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26653 61265 & 26653 61267
Φαξ: 26653 61269
e-mail: ???