Έκδοση Εγγράφων

Δημοτολόγιο

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο (και) από κάθε πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (εφόσον πρόκειται για ανήλικο) ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας είναι τα παρακάτω:

 • Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας, Ε.Υ.Δ.Α.Π, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
 • Αίτηση που παρέχει η Υπηρεσία.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

Παρατηρήσεις:

Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο

Όποιος πολίτης δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.

* Έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Σε ότι αφορά στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα Έλληνες πολίτες Ρομά, κ.τ.λ εφόσον η σχετική απόδειξη δεν είναι ευχερής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ή υπάρχουνε αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική εγκατάσταση του αιτούντος, αποδεικτικά μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Αρχών θεωρούνται π.χ βεβαιώσεις άλλων Αρχών όπως του Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούν παιδιά Ρομά, ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ., ακόμη μπορούν να γίνονται αποδεκτές και ένορκες ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις άλλων προσώπων γνωστής κατοικίας.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση για μεταδημότευση
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο από πλησιέστερη ΔΥΟ
 4. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας *Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Διευκρινίσεις

Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση, όταν α) ο ένας σύζυγος θελήσει να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου και β) ο ενήλικας θελήσει να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσει. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)

Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους, στο Δήμο απʼ όπου μεταδημοτεύσει τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμωςδεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους (Άρθρο 8 παρ.1,2 του π.δ 497/1991).

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή τη Κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος(μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την πλησιέστερη ΔΟΥ ή βεβαίωση σχολείου ότι τα παιδιά φοιτούν για τουλάχιστον 2 έτη σε σχολείο του Δήμου
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση του
 5. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας

*Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Διευκρινίσεις

Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση α) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητά που είχαν πριν το γάμο και β) προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)

Για τη δημοτολογική τακτοποίηση εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς τελούν σε διάζευξη αρκεί η ανάθεση με δικαστική απόφαση της επιμέλειας στον ένα γονέα, ο οποίος μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευση των ανηλίκων τέκνων. (Άρθρο 8 του Ν.δ/τος 497/1991)

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο με όλες τις μεταβολές
 3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άνδρα)

*Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

*Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Δημοτολόγιο Ηγουμενίτσας
Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, 2ος Όροφος
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26653 61204 & 26653 61205
Φαξ: 26653 61206
e-mail: ???