Έκδοση Εγγράφων

Πολιτικός Γάμος

Για να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το δήμο της τελευταίας κατοικίας τους προσκομίζοντας:

 • λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να δείχνει την κατοικία τους,
 • ληξιαρχική πράξη γέννησης,
 • αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα,
 • παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ για τον καθένα και
 • συμπλήρωση αίτησης για έκδοση άδειας γάμου, για καθορισμό ημερομηνίας.

Διευκρινιστικά Στοιχεία

 1. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
 2. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης αναγγελίας γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για έξι μήνες
 3. Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μία (1) ημέρα πριν το γάμο τις άδειες.
 4. Κατά την τέλεση του Γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας.
 5. Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή και των δύο
 6. Ο γάμος δηλώνεται εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του
 7. Στο Δήμο μας τελούνται οι πολιτικοί γάμοι κάθε Παρασκευή 12:00-14:00 

Τα απαραίτητα δικαιολογιτικά για την έκδοση πολιτικού γάμου για Έλληνες Πολίτες είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το Δήμο)
 2. Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα) εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου
 4. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα σύμφωνα με τα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ, ο βαθμός γάμου και ο τόπος κατοικίας. (Η δήλωση χορηγείται από το Δήμο)
 5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους στο οποίο να αναγράφεται «αποκλειστικά για γάμο»
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση στο περιθώριο(Αυτεπάγγελτα)
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους(Αυτεπάγγελτα)
 8. Αναγγελία Γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των μελλονύμφων, το επάγγελμα, το όνομα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης και η τελευταία τους κατοικία στον Άλιμο (ένα αντίτυπο για τον καθένα)
 9. Παράβολο χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15 ευρώ από Εφορία (ένα για τον καθένα)
 10. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ ή Εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους)

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

 • Αρθρο 1350 Α.Κ. : Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εκτός αν προσκομίσουν σχετική δικαστική απόφαση)
 • Αρθρο 1351 Α.Κ. : Δεν μπορούν να συνάψουν γάμο όσοι εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 128 και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131, καθώς και εκείνοι στους οποίους έχει απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 129 αριθ.2.
 • Αρθρο 1352 Α.Κ. : Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και το γάμο, συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για τη σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του συμπαραστατομένου.
 • Αρθρο 1354 Α.Κ. : Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος
 • Αρθρο 1356 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό
 • Αρθρο 1357 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τρίτο βαθμό
 • Αρθρο 1360 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε και των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το κώλυμα διατηρείται και μετά τη λύση της υιοθεσίας

Τα απαραίτητα δικαιολογιτικά για την έκδοση πολιτικού γάμου για Έλληνες Πολίτες είναι τα ακόλουθαΓια τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότες 

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση του Ν.1599/86 (όμοια με τους έλληνες πολίτες)
 3. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας Τα τρία παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα)
 5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα) εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
 6. Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου
 7. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3,5,6,7,8 (με τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι μεταφρασμένα σε ελληνικούς χαρακτήρες) και 9 (βλ. παραπάνω έλληνες πολίτες) είναι παρόμοια
 8. Ταυτότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία οι Έλληνες υπήκοοι είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά τότε εκδίδεται άδεια γάμου από το Δήμο, την οποία παρουσιάζουν στον Λειτουργό που θα τελέσει τον θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο θρήσκευμα.

Οι Έλληνες ομογενείς οι οποίοι δεν έχουν ελληνική υπηκόοτητα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Γ και Πιστοποιητικό βάπτισης από το Πατριαρχείο αντί πιστοποιητικό γέννησης

Τα απαραίτητα δικαιολογιτικά για την έκδοση πολιτικού γάμου για Έλληνες Πολίτες είναι τα ακόλουθαΓια αλλοδαπούς

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Διαβατήριο, Βίζα σε ισχύ
 3. Άδεια παραμονής (για υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται)
 4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών και όπου απαιτείται σφραγίδα APOSTILLE (Σφραγίδα Χάγης) στο πρωτότυπο και στην μετάφραση. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3 Σύνταγμα)
 5. Βεβαίωση Προξενείου ή Πρεσβείας στην Ελλάδα περί μη κωλύματος γάμου η οποία πρέπει να αναφέρει και το βαθμού γάμου (επικυρωμένη ως προς το γνήσιο υπογραφής του Πρόξενου που την εξέδωσε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών)
 6. Διαζευκτήριο για όσους είναι χωρισμένοι και Πράξη Θανάτου για τους χήρους (όμοια επικυρωμένα όπως αναφέρεται στην περ.4)
 7. Τα δικαιολογητικά 8, 9 και 10 για τους Έλληνες είναι όμοια και για τους Αλλοδαπούς
 8. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού εκδίδουν άδεια από την Πρεσβεία τους ή το Προξενείο.

Για τους Σύριους εκτός των ανωτέρω χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα.