Κοινωνική Πρόνοια

Λοιπά Προγράμματα

Με ενεργητικές πολιτικές το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. Δήμου Ηγουμενίτσας συμμετέχει στο ζήτημα καταπολέμησης της έλλειψης στέγης. Για το λόγο αυτό υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», προϋπολογισμού 103.440,00 ευρώ, διάρκειας ενός έτους, το οποίο στοχεύει στην ομαλή μετάβαση αστέγων ή ατόμων, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Μία από τις βασικές πρόνοιες του εν λόγω προγράμματος, είναι και η παροχή υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης, μέσω των οποίων, μέρος των ωφελούμενων θα μπορέσει να διεκδικήσει ισότιμα μια θέση στην αγορά εργασίας με τελικό σκοπό την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

  • Στέγαση
  • Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Εργασιακή συμβουλευτική
  • Χρηματοοικονομική διαχείριση
  • Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούμενος, ενέργειες για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου κτλ)

Ως προς την επίτευξη του σκέλους της εργασιακής επανένταξης, σημειώνεται ότι θα παρασχεθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος μια σειρά δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής, μέσα από την οποία αναμένεται η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή η δραστηριοποίησή τους μέσω της αυτοαπασχόλησης. Η Πράξη, την οποία υλοποιεί το Π.Α.Κ.Π.ΠΟ., στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει ως Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Χρήστου Αλεξάνδρα, Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. τηλ.2665024555
  • Στέρτσου Ευφροσύνη, Γραφείο Προγραμμάτων, Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. τηλ.2665360018