Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συμπλήρωση – τροποποίηση απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 Igoumenitsa logo  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Ηγουμενίτσα : 28-4-2017

Αρ. Πρωτ. :      8007

 
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 2665361101
Fax: 2665026067
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

331/2017

Θέμα: « Συμπλήρωση – τροποποίηση απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων και

                  μεταβίβασης αρμοδιοτήτων »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 2. Την με αριθ, 146/2017 απόφαση του, περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 3. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και όπως τροποποιήθηκαν, δύναται να ορισθούν έξη (6) αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων δυο δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία ( παρ. 3ε άρθρου 3 Ν. 4051/2012 ).

 4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, ως και την επίτευξη συντονισμού κατά την άσκηση της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημοτικού έργου γενικότερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Συμπληρώνουμε την αριθμ. 146/2017 (με αριθμ. Πρωτ. 3775/1-3-2017) προγενέστερη απόφασή μας και ειδικότερα :

  α) Στο μέρος Α προσθέτουμε παράγραφο 6 ως ακολούθως :

  6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Πάκο στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, Αντιδήμαρχο ο οποίος θα έχει την ευθύνη θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, και του μεταβιβάζει :

  Καθ΄ ύλη αρμοδιότητες :

 • Την ευθύνη Θεμάτων του Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής πρόνοιας και Πολιτικών Ισότητας.

 • Την ευθύνη Θεμάτων Δημόσιας Υγείας.

 • Την ευθύνη θεμάτων ΑΜΕΑ.

Στον εν λόγω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται επίσης :

 • Η ευθύνη θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

 • Η ευθύνη δράσεων εθελοντισμού.

 • Οι κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Κ. Πέρδικας.

  β) Στο μέρος Δ αυτής και στην παράγραφο (2) η οποία αναριθμείται σε (1), απαλείφεται η διατύπωση «και πολιτικής προστασίας» και στο τέλος της προστίθεται :        

  Την διαχείριση του θέματος των εγκαταλελειμμένων οχημάτων , σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας και την παρακολούθηση της υπογραφείσας σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του ανακηρυχθέντος για τον σκοπό αυτόν αναδόχου.

   Β. Τροποποιούμε την αριθμ.146/2017 (με αριθμ. πρωτ. 3775/1-3-2017) προγενέστερη απόφασή μας και ειδικότερα :

  1) Στο μέρος Α αυτής και στην παρ. 3, αντί « του παρέχεται αντιμισθία » στο « δεν παρέχεται αντιμισθία ».

  2) Στο μέρος Α αυτής και στην παρ. 3, προσθέτουμε στο τέλος εδάφιο αναφορικά με αρμοδιότητες του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων το οποίο απαλείφεται από τις παραγράφους 4 και 5 και ειδικότερα :

  α) Την ευθύνη για την εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και ειδικότερα τις αρμοδιότητες σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

  β) Της υπογραφής των αποφάσεων : αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οριστικής σφράγισης, αποσφράγισης και   οριστικής αφαίρεσης αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος .

  3) Στο μέρος Δ αυτής η παράγραφος (3) αναριθμείται σε (2)

  4)Στο μέρος Γ η παράγραφος (3) αναδιατυπώνεται ως ακολούθως

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου και του Αναπληρωτή του, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος και τις κατά τόπο αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μήτσης Σωτήριος.

  Κατά τα άλλα ισχύει η με αριθμ. 146/2017 τροποποιούμενη απόφαση του Δημάρχου.

  Η παρούσα απόφαση που θα ισχύει από 1-5-2017, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στην Διαύγεια.

  Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

  Ιωάννης Λώλος

  Κοινοποίηση

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Ηγουμενίτσας

 3. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ηγουμενίτσας

 4. Οριζόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Δήμου Ηγουμενίτσας

 5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δήμου Ηγουμενίτσας

 6. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 7. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων