Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων του Δήμου Ηγουμενίτσας

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ηγουμενίτσα 27/12/2017

NOΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ                  Αριθμός Πρωτ.28361

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                          

______________________                        

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες :Αναστασία Στολάκη

Τηλ : 26653 61160

Fax:   26650 26067                                                                                                                                                   

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Email:anas.stolaki@1345.syzefxis.gov.gr                                                                                

 

    

               A Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡΙΘ. 1280/2017

                  

ΘΕΜΑ:«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων του   Δήμου Ηγουμενίτσας.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

           Έχοντας υπόψη:

    1.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

     2.Tις διατάξεις 49 του ν.3584/07.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015

     4. Την αριθ.οικ.2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την αριθ. 74577/15182 απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3198/27-11-2014 τ. Β΄ περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχων στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Ηγουμενίτσας.\

6. Την αριθ. 62280/12564 απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2537/25-11-2015 τ. Β΄ περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στην υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας

7.Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 7.000 € εις βάρος του Κ.Α. 10.6012 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018

                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση έτους 2018 έως είκοσι (20)ώρες το μήνα έτους 2018, για τους πέντε(5)υπαλλήλους  του  Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας , στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Ηγουμενίτσας, Δημοτικών

 

Ενοτήτων Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας και Συβότων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης ,στον ιστότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                                    

                                           

                                                                                  

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ