Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του ειδικού Γραμματέα – Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ηγουμενίτσα 29/12/2017

NOΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ                  Αριθμός Πρωτ.28485

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                          

______________________                        

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες :Αναστασία Στολάκη

Τηλ : 26653 61160

Fax:   26650 26067                                                                                                                                                  

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Email:anas.stolaki@1345.syzefxis.gov.gr                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

               A Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡΙΘ 1285  /2017

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του ειδικού Γραμματέα – Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Ηγουμενίτσας.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

           Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

2.Tις διατάξεις των άρθρων 48 & 49 του ν.3584/07.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.

4.Την αριθ.οικ.2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

5.Την αριθ.πρωτ.1998/2014 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης καθηκόντων ειδικού Γραμματέα – Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας .

7. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.:10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», το ποσό των 7000 €.

 

                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση έτους 2018 έως είκοσι (20) ώρες το μήνα , για το διάστημα έως 31/12/2018, για τον υπάλληλο του Δήμου μας που ασκεί καθήκοντα ειδικού Γραμματέα – Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης ,στον ιστότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                        

                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ