Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα 5-2-2018

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.3264

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                              

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3                                                      

Τ. Κ. : 46100 Ηγουμενίτσα                                                                  

Πληρ.: Τάγγας Θωμάς                                                                               

Τηλ. : 2665361265                                                        

FAX : 2665361269                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

καλεί

Τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του Ν 4264/2014, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο αδειοδοτήσεων με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες έως τις 31 Μαρτίου 2018:

1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία) στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

δ. ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες που να αφορούν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, καθότι δεν κατέχει άδεια Λαϊκής αγοράς.

2. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

3. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

4. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β'1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

5.- Δημοτική Ενημερότητα

6.- Παράβολο 15 ευρώ για τη θεώρηση/ανανέωση της άδειας σύμφωνα με την 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07-02-2018 τεύχος Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονομίας

& Ανάπτυξης.

Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4264/2014, με ετήσια διάρκεια , ανανεώνονται εφεξής πρίν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με την αρθρο 22 του Ν 4497/17.

Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλονόδιου εμπορίου βάσει του ν 4264/2016 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 4497/2017 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως (παραγ.17 άρθρο 59 Ν 4497/17)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας,τηλ.2665361265

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                                                                ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ