Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:17:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΩ2ΝΩΡΙ-7Κ0
 2. Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
  Ημ/νια: 21/05/2018 13:31:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΔΛΩΡΙ-ΚΔΚ
 3. Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
  Ημ/νια: 21/05/2018 13:29:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΥΔΩΡΙ-ΣΗΛ
 4. Θέμα: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.
  Ημ/νια: 21/05/2018 13:26:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΛΕΩΡΙ-Δ03
 5. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.549/2018: Εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στην Ηγουμενίτσα, συνολικού προϋπολογισμού 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 21/05/2018 12:19:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΞ7ΩΡΙ-ΤΣΞ
 6. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 867,42 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ημ/νια: 21/05/2018 12:15:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠ4ΨΩΡΙ-ΗΨΓ
 7. Θέμα: Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών Κοινοφελούς Προγράμματος μηνός Μαρτίου 2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 11:10:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΟΥΩΡΙ-ΝΔΗ
 8. Θέμα: Εξωιδρυματικό επίδομα Τετρ/γιας-Παρ/γιας μηνός Μαΐου 2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 11:07:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΛ7ΨΩΡΙ-Κ2Σ
 9. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.544/2018: Έγκριση της προμήθειας καλλωπιστικών φυτών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου, συνολικού προϋπολογισμού 276,85€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%).
  Ημ/νια: 21/05/2018 10:15:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΛΞΩΡΙ-ΞΩ0
 10. Θέμα: Χορήγηση Παράτασης έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Κ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
  Ημ/νια: 21/05/2018 09:53:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΘΜΩΡΙ-ΟΟ2