Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΧΕΠ 1266/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών των ΚΗΥ 9950,ΚΗΥ 9936,ΚΗΥ 9919,ΚΗΥ 9930 και ΚΗΙ 9240 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:33:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ5ΒΝΩΡΙ-ΟΞ5
 2. Θέμα: ΧΕΠ 1265/2018 Συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των ΚΗΥ 9950,ΚΗΥ 9936,ΚΗΥ 9919,ΚΗΥ 9930 και ΚΗΙ 9240 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:30:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΕΨΥΩΡΙ-4ΞΗ
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1264/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανήματος διαγράμμισης Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:26:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΝΤ4ΩΡΙ-ΙΑ6
 4. Θέμα: ΧΕΠ 1263/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής των ΜΕ 51120,ΜΕ 31132,ΚΗΥ 3885,ΚΗΙ 9202 και ΚΗΥ 9938,οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:22:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Τ9ΩΩΡΙ-ΖΘΞ
 5. Θέμα: ΧΕΠ 1262/2018 Συντήρηση-επισκευή των ΜΕ 34108 και ΚΗΥ 9909 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:19:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 656ΨΩΡΙ-4ΚΡ
 6. Θέμα: ΧΕΠ 1261/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των ΚΗΙ 9217,ΜΕ 34142,ΚΗΙ 9219,ΚΗΥ 9947,ΚΗΥ 9911,ΚΗΙ 9205,ΚΗΙ 9220,ΚΗΙ 9236 και ΚΗΥ 9940 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:16:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΝΜ8ΩΡΙ-Θ9Π
 7. Θέμα: ΧΕΠ 1260/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής των ΚΗΙ 9205,ΚΗΙ 9220,ΚΗΙ 9219,ΜΕ 112210,ΚΗΥ 9932,ΚΗΥ 9954 και ΜΕ 86502 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:12:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 64ΩΗΩΡΙ-19Α
 8. Θέμα: ΧΕΠ 1259/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής των ΚΗΙ 9202,ΜΕ 51120,ΜΕ 34142 και ΜΕ 31132 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:09:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΤ0ΩΡΙ-9ΧΣ
 9. Θέμα: ΧΕΠ 1258/2018 Προμήθεια ελαστικών για την συντήρηση των ΚΗΥ 9950,ΚΗΙ 9217 και επισκευή ελαστικών των ΚΗΥ 9919,ΜΕ 112210,ΚΗΙ 9219,ΜΕ 86502,ΜΕ 34108 και ΚΗΙ 9216 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/07/2018 13:05:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΣΣΣΩΡΙ-ΥΛΙ
 10. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.823/2018: Έγκριση της προμήθειας βιβλιοθηκών και λοιπών επίπλων για τις ανάγκες του γραφείου Νομικών Συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 827,70€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
  Ημ/νια: 19/07/2018 11:21:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΒΒΩΡΙ-Β06