Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Igoumenitsa logo  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΤμήμαΑνθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Ηγουμενίτσα, 15-02-2017

Αρ. Πρωτ.: 2881

 
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Γρ. Προσωπικού
Τηλέφωνο: 2665361160&162
Fax: 2665026067
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
   
 

Ανακοίνωση για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α') όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπωςτροποποιήθηκε από την παρ. 1α του άρθρο 41 του Ν. 4325/2015
 4. Την αριθμ.16/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ορθή επανάληψη) με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ(08) ατόμωνμε σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
 5. Την υπ’ αριθμ18126/10-02-2017 (ορθή επανάληψη) έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογήοκτώ (08) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ως εξής:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Εργάτες /εργάτριες Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ 3 Δεν απαιτούνται Δύο (2)μήνες
2 Εργάτες /εργάτριες Γενικών Καθηκόντων– Οδοκαθαρισμού ΥΕ 5 Δεν απαιτούνται Δύο (2)μήνες

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος,να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
 3. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμουστο Γραφείο Προσωπικούαπό την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες , ήτοι από 16-02-2017έως και 25-02-2017 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση:

- ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

- ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σεΔημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
 3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:        
  Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.)
 4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:           
  Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.
  Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004
 5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνηςσύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος

Κοινοποίηση

 1. Αντιδήμαρχο κ. Λώλη
 2. Γραφείο Τύπου(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου & πίνακα ανακοινώσεων)
 3. ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων