Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Igoumenitsa logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα                                         Ηγουμενίτσα, 23-02-2017
Ταχ. Κώδικας: 46100                                         Αρ. Πρωτ. : 3487
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα
Τηλ.: 2665 361 213
Fax: 26650 29119
Ε-mail: igoumen2@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

3.     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4.     Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5.     Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

6.     Τα από 19-09-2016  πρωτογενή αιτήματα  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. πρωτ.  21659 και 21673.

7.     Την αριθ. 11/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΩ2ΩΡΙ-Ρ5Ω), με την οποία εγκρίθηκαν τα ως άνω πρωτογενή αιτήματα και διατέθηκε η πίστωση στους ΚΑ: 20.6671.01 και 30.6671.01, προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

8.     Την 12/2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 17.583,20 € (4.464,00€ θα επιβαρύνουν τον ΚΑ: 20.6671.01 και 13.119,20€ θα επιβαρύνουν τον ΚΑ: 30.6671.01).

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή εκείνον του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα είναι σύμφωνα με αυτά που ζητούνται στην μελέτη της Τ.Υ. και η τιμή που θα προσφέρει ανά είδος, θα είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει  να προσκομίσει στο φάκελο της προσφοράς του:

1.       Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

2.       Συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Διευκρίνιση

Για την  υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

3.       Συμπληρωμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.

Διευκρίνιση

Για την  υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 10η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Επιπλέον θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Ειρήνη Γρίβα τηλ. 2665 361 213 )

Μελέτη

Έντυπο

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος