Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

         

Igoumenitsa logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ηγουμενίτσα : 02-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ. : 241

ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                    

  ΝΠΔΔ

Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό

Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίας 7

Πληρ. : Μ. Κυβράνογλου

Τηλ. : 2665360020

Email :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» : 

Α) ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ :

- Ενας (1) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής και εν ελλειψει αυτού ειδικότητας παθολόγου.

- Ενας (1) εργοθεραπευτής εν ελλείψει αυτού φυσιοθεραπευτής.

Β) ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ :

       - Ενας (1) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής και εν ελλειψει αυτού ειδικότητας παθολόγου.

       - Ενας (1) φυσιοθεραπευτής εν ελλείψει αυτού εργοθεραπευτής.

από την υπογραφή της σύμβασης, περίπου τον 3/2017  έως 30-6-2017 (λήξη της πραξης).

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας»

Έχοντας λάβει υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε από τηνπερίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

2.   Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/10.

3.   Το γεγονός ότι η δαπάνη όλων των υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.333,28€ με ΦΠΑ (ήτοι : 583,33€ Χ 4ατομα Χ 4μηνες ).

4.   Τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017, ΚΑ 10.6117.00.

5.   Τις διατάξεις του άρθρο118 παρ.1 τουΝ.4412/2016 απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης [..] νοείται η ημερομηνίααποστολήςπρος τους οικονομικούς φορείς τηςπρώτηςπρόσκλησης υποβολής προσφοράς [...]. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016). Η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στην πρόσκληση προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Ασφαλέστερο είναι να αποσταλλεί γραπτή πρόσκληση, μέχρι να υπάρξει οδηγία ότι απαιτείται πάντα να υπάρχει γραπτή πρόσκληση και δεν αρκεί η ύπαρξη της προφορικής πρόσκλησης.

6.   Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών : 2 Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων των Κ.Η.Φ.Η Δ.Δ Πλαταριάς και KHΦH Πέρδικας έως την 30-06-2016 (λήξη ευρωπαϊκού προγράμματος)

7.   Την με αριθμό 57/2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.   Την πίστωση στον Κ.Α.Ε 6117.00 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2017, που αφορά «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία» .

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών :

Α) ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ :

- Ενας (1) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής και εν ελλειψει αυτού ειδικότητας παθολόγου.

- Ενας (1) εργοθεραπευτής εν ελλείψει αυτού φυσιοθεραπευτής.

Β) ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ :

       - Ενας (1) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής και εν ελλειψει αυτού ειδικότητας παθολόγου.

       - Ενας (1) φυσιοθεραπευτής εν ελλείψει αυτού εργοθεραπευτής» .

Από την υπογραφή της σύμβασης , περίπου τον 3/2017 έως την 30-6-2017 (λήξη πραξης), ανώτατου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.333,32€ με ΦΠΑ για κάθε ειδικότητα (583,33Χ4μηνες).

Οι προσφορές θα κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τμ. Διοικητικών -Οικονομικών του Ν.Π.Δ.Δ μέχρι και την 10η Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00'μ.μ..

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΥΠΠ) και μπορούν να δώσουν προσφορά μερικώς ή ολικώς της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το έντυπο της προφοράς , το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών διατίθενται στο τμ. Διοικητικών -Οικονομικών του Ν.Π.Δ.Δ και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε αυτό και στα τηλέφωνα: 2665360020, 21 & Fax 2665026346, κ. Κυβράνογλου.

Η παρούσα να αποσταλεί στο Ιατρικό Σύλλογο , να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην διαύγεια.

Έντυπο προσφοράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ