Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και λοιπών ειδών γραφείου

Προϋπολογισμός: 49.500,00€ με ΦΠΑ

Αριθ. Μελέτης : 1/2017

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2017

Αριθ. Πρωτ:5410/23-03-2017

 Igoumenitsa logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα
Τηλέφωνο: 2665361213
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Αριθ.  1/2017    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 5 τμήματα /ομάδες :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ  
ΟΜΑΔΑ Π/Υ άνευ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Π/Υ με ΦΠΑ CPV  
ΟΜΑΔΑ Α'/ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 9.334,22 2.240,21 11.574,43 30192700-8  
ΟΜΑΔΑ Β'/ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 17.573,13 4.217,55 21.790,68 30192110-5  
ΟΜΑΔΑ Γ'/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 9.443,00 2.266,32 11.709,32 30197630-1  
ΟΜΑΔΑ Δ'/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 1.903,50 456,84 2.360,34 72212970-9  
ΟΜΑΔΑ Ε'/ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.665,50 399,72 2.065,23 30192000-1  
ΣΥΝΟΛΟ Α'-Ε' 39.919,36 9.580,64 49.500,00  
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (49.500,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Απριλίου 2017 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες του διαγωνισμού θα επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος  Ειρήνη Γρίβα, τηλέφωνο: 2665361213, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                                                                                                                   

Μελέτη

Διακήρυξη & Παραρτήματα

Διακήρυξη & Παραρτήματα (ΚΥΜΔΗΣ)

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος