Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  

Igoumenitsa logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα                              Ηγουμενίτσα, 27-03 -2017
Ταχ. Κώδικας: 46100                                         Αριθ. Πρωτ. : 5612
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα
Τηλ.: 2665 361 213
Fax: 26650 29119
Ε-mail: igoumen2@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

3.     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4.     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5.     Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

6.     Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

7.     Τo με αριθ. πρωτ. 5010/17-03-2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

8.     Την αριθ.64/22-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΕΡΩΡΙ-Λ2Υ ), με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκε πίστωση  στον ΚΑ: 70.6117.04   του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους κτηνιάτρους να υποβάλουν προσφορές για κτηνιατρικές υπηρεσίες στα πλαίσια του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το έτος 2017.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 12.432,24€ και θα βαρύνει τον ΚΑ : 70.6117.04 του οικονομικού έτους 2017.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι  την 31η Μαρτίου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 του ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει :

1.       Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

(Να προσκομιστεί αντίγραφο (χωρίς θεώρηση) στο φάκελο της Προσφοράς)

2.       Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

  (Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση (χωρίς θεώρηση)  στο φάκελο της  Προσφοράς)

3.       Να προσκομίσει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

4.       Να προσκομίσει συμπληρωμένη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

Διευκρίνιση

Για την  υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εξειδικευμένες παροχές κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας από τον ¨ΑΝΑΔΟΧΟ¨ ο οποίος θα αναλάβει τις εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια και είναι: 

1.      Αναισθησία των ζώων, στείρωση αυτών και χορήγηση σχετικής μετεγχειρητικής αντιβίωσης.

2.      Τοποθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας (microchip) και καταχώρηση των στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

3.      Βραχεία μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά τη στείρωση ή τυχόν άλλη επέμβαση για τη διαπίστωση ή όχι της ομαλής αποθεραπείας του ζώου.

4.      Εμβολιασμός των ζώων κατά της λύσσας.

Ο έλεγχος της παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, από την τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) που έχει ορίσει ο Δήμος με την υπ' αριθ. 287/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα υποβοηθείται από την πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 42/2015 Απόφαση Δημάρχου και η οποία δύναται να γνωμοδοτεί ή να εισηγείται στην ΕΠΠΕ σχετικά.

Το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, θα πρέπει να είναι επίσημα εγκεκριμένο και να ακολουθεί πιστά τις κείμενες υγειονομικές και φαρμακευτικές διατάξεις.

Ο τρόπος της ηλεκτρονικής σήμανσης καθώς και η ταυτότητα (microchip) που θα χρησιμοποιηθεί, θα ακολουθούν πιστά τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Νόμου 4039/2012.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α') "Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των  ζώων  στα οποία θα παρασχεθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια, ανέρχεται σε 75 αδέσποτα (45 θηλυκά και 30 αρσενικά) 

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συμβατικού τιμήματος, να τροποποιήσει τον αριθμό και είδος των ζώων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Συγκεκριμένα, να μειώσει τον αριθμό των θηλυκών εις βάρος των αρσενικών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  σχετικό αρχείο  με την περιγραφή των ζώων και τις  υπηρεσίες που τους έχουν παρασχεθεί.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υπηρεσιών Ποσότητα Δαπάνη ανά ζώο € Αξία εκτός ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο
Κτηνιατρικές υπηρεσίες σε θηλυκά αδέσποτα ζώα (στείρωση, εμβολιασμός κατά της λύσσας,  ηλεκτρονική σήμανση με micro chip και  καταχώρηση των στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 45 137,00 6.165,00 1.479,60 7.644,60
Κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αρσενικά αδέσποτα ζώα (στείρωση, εμβολιασμός κατά της λύσσας,  ηλεκτρονική σήμανση  με micro chip και  καταχώρηση των στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 33 117,00 3.861,00 926,64 4.787,64
Συνολική Δαπάνη 10.026,00 2.406,24 12.432,24

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Επιπλέον θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Γρίβα Ειρήνη τηλ. 2665 361 213 )

 

 Πρόσκληση με παραρτήματα

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος