Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων

Igoumenitsa logo

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

                                                                                   Ηγουμενίτσα, 18-04-2017

                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7195

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2017

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 170.463,57€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% & 24%) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης, για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, (ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά) και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης των αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (παντοπωλείου, αρτοποιείου και γαλακτοπωλείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει  τους προϋπολογισμούς 2017-2018  του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Ν.Π., ήτοι  τον ΚΑ 20.6063.001 ‘’Λοιπές παροχές σε είδος’’ με το ποσό των 21.254,62  ευρώ για το έτος 2017 και 10.796,25 ευρώ για το έτος 2018. Για το Νομικό Πρόσωπο Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. τον Κ.Α  6481.00 “Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς- Δομές με το ποσό των 104.212,18 ευρώ, τον Κ.Α. 6481.01 «Προμήθεια τροφίμων για ΚΗΦΗ» με το ποσό των  21.212,89 ευρώ και τον Κ.Α  6063.01 “Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του βοηθητικού προσωπικού” με το ποσό των 12.987,65 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 19-04-2017.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17-05-2017  και  ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια σχετικών με το  αντικείμενο της παρούσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το  άρθρο 157 ν. 4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της κάθε ομάδας του Φορέα ειδών στην οποία θα συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος,  και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα, τηλ.:2665361213, fax: 2665029119, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).  

 

Διακήρυξη

Παραρτήματα

 

Ο  Δήμαρχος


              Ιωάννης Λώλος