Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διακήρυξη διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών κατασχεμένων αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων)

     Igoumenitsa logo

 

 

 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                        Ηγουμενίτσα   18/ 05 /2017

                                                                                 Αριθ.Πρωτ.: 9475

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                              

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

 

 

ΔΙΑΚΗ ΡΥΞΗ

 

 

Περίληψη:  Διακήρυξη διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών κατασχεμένων αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων) κυριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981)

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Νέας Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1, περίπτ. ε’) του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτη)
 3. Την 88/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την εκποίηση κινητών πραγμάτων.
 4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1148/17429/23.07.2015 απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81,
 5. Το με αριθ.3/2017 Πρακτικό Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81,
 6. Την 135/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης .

                                       Προκηρύσσουμε

 

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (τραπεζοκαθίσματα) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή , για την εκποίηση των ειδών που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες ενδεικτικής τιμής εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

ΑΡΘΡΟ 1ο -- Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο δημοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 31 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 -10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το ΠΔ 270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο   -- Αντικείμενα προς εκποίηση

Τα αντικείμενα προς εκποίηση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και βρίσκονται σε χώρο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΑΡΘΡΟ 3ο -- Ελάχιστο όριο προσφοράς

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή κάθε Ομάδας που θα επιτευχθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο   -- Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

 1. Στηδημοπρασίαμπορούννασυμμετέχουνφυσικάήνομικάπρόσωπαοποιασδήποτεεταιρικήςμορφήςκαθώς και κοινοπραξίες.

 1. Όποιοςεπιθυμείνασυμμετάσχειστηδημοπρασίαπρέπει,επίποινήαποκλεισμού,νακαταθέσειστηνΕπιτροπήΔιαγωνισμούκατάτηνημέρακαιώραδιενέργειαςτηςδημοπρασίας,ταπαρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης.

γ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 1. Δενμπορείνασυμμετέχειστηδημοπρασίαενδιαφερόμενοςπουδενέχειπροσκομίσεικάποιοαπόταανωτέρωδικαιολογητικά.Επίσης,δενμπορείνασυμμετέχειενδιαφερόμενοςπουυποβάλλει δικαιολογητικάτα οποία δενδιαλαμβάνουνκάποιο από τα ανωτέρωστοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 5ο   -- Τρόπος λήψης εγγράφων δημοπρασίας

 1. ΟιπαραλήπτεςτηςΔιακήρυξηςυποχρεούνταιναελέγξουνάμεσατοαντίτυποτηςδιακήρυξηςπουπαραλαμβάνουναπόάποψηπληρότηταςκαιεφόσονδιαπιστώσουν οποιαδήποτεπαράλειψηνατογνωρίσουνέγγραφαστηνΑναθέτουσαΑρχήκαιναζητήσουννέοπλήρεςαντίγραφο.ΠροσφυγέςκατάτηςνομιμότηταςτουΔιαγωνισμούμετοαιτιολογικότηςμηπληρότηταςτουπαραληφθέντοςαντιγράφουτηςΔιακήρυξηςθααπορρίπτονταιωςαπαράδεκτες.

 1. Προςδιευκόλυνσητωνενδιαφερομένων,τοπλήρεςκείμενοτηςΔιακήρυξηςδιατίθεταικαισεηλεκτρονικήμορφήμέσωτηςιστοσελίδαςτουΔήμουΗγουμενίτσαςστηδιεύθυνση:

 

ΑΡΘΡΟ 6ο   -- Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

 1. ΟδιαγωνισμόςείναιφανερόςκαιοιδιαγωνιζόμενοιθαπλειοδοτούνπροφορικάενώπιοντηςΕπιτροπήςτουδιαγωνισμούανά Ομάδα.Οιπροσφορέςθαγράφονταιστοπρακτικόμετησειράπουεκφωνήθηκανμετοονοματεπώνυμοτουεκάστοτεπλειοδότη.Κάθεπροσφοράείναιδεσμευτικήγιατονπλειοδότηκαιηδέσμευσηαυτήμεταφέρεταιαλληλοδιαδόχωςαπότονπρώτοστους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.
 2. Απότηστιγμήπουθαλάβειχώραηδιαδικασίατηςδημοπρασίαςκαιοι συμμετέχοντεςαρχίζουνναπλειοδοτούν,δενμπορείκανείςάλλοςναγίνειαποδεκτόςκαινασυμμετέχειστηδημοπρασία.
 3. ΚατάτηδιάρκειατηςδημοπρασίαςκαιστηναίθουσαπουαυτήθαλαμβάνειχώραεκτόςαπότηνΕπιτροπήκαιτοεπικουρικόπροσωπικό,μπορείναπαρευρίσκονταιμόνοοιδικαιούμενοισυμμετοχής, οιεγγυητές, καθώς καιτυχόν δικηγόροι αυτών.
 4. Οισυμμετέχοντεςστηδιαδικασίατηςδημοπρασίαςμπορούνναυποβάλουνγραπτώςτυχόνενστάσειςκατάαυτής.ΟιενστάσειςυποβάλλονταιστηνΕπιτροπήτουδιαγωνισμού,μνημονεύονται στοπρακτικόκαιηΟικονομικήΕπιτροπήαποφασίζειγι αυτέςμεπλήρηαιτιολογία, μετά απόσχετική γνωμοδότησητηςΕπιτροπήςτουδιαγωνισμού.
 5. Ηυποβολήένστασηςδενεπιφέρειαυτοδίκαιαδιακοπήήαναβολήτηςδημοπρασίας,εκτόςκαιαν κρίνειτούτο σκόπιμοηΕπιτροπή τηςΔημοπρασίας.
 6. Μετάτηλήξητηςδημοπρασίας,τοπρακτικόδιενέργειαςτουδιαγωνισμούυπογράφεταιαπόταμέλη τηςΕπιτροπής και τοντελευταίο πλειοδότη.
 7. ΑνοπλειοδότηςαρνηθείναυπογράψειταπρακτικάκαλείταιαπότονπρόεδροτηςΕπιτροπήςεγγράφωςνα συμμορφωθείεντός προθεσμίας 48ωρών.
 8. Ανπαρέλθειάπρακτηηπροθεσμία,οδιαγωνισμόςεπαναλαμβάνεται.
 9. ΗδημοπρασίακατακυρώνεταιμεαπόφασητηςΟικονομικήςΕπιτροπήςυπέραυτούπουπροσέφερε το μεγαλύτεροποσό για το πακέτο.
 10. Μετησυμμετοχήτουστηδημοπρασίαοκάθεενδιαφερόμενοςαυτοδίκαιααποδέχεταιπλήρωςκαι ανεπιφύλακτα τουςόλουςτους όρουςτηςδιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7ο   -- Λοιπές υποχρεώσεις του πλειοδότη

 1. ΟΔήμοςδενφέρεικαμιάευθύνηαπέναντιστονανάδοχογιατηνπραγματικήκατάστασηστηνοποίαβρίσκονταιταπροςεκποίησηαντικείμενα.Κατάσυνέπεια,δενυποχρεούταισεεπιστροφήήμείωσητουποσούτηςεκποίησης.Ακόμααποκλείεταιστονανάδοχοημονομερήςλύση τηςσχετικής σύμβασηςγια τολόγο αυτό.Με τησυμμετοχήστονδιαγωνισμό τεκμαίρεταιότιοπροσφέρωνέχειαποκτήσειιδίααντίληψητουείδουςτωνεκποιούμενωνκαιτηςκατάστασηςστηνοποία αυτά ευρίσκονταικαι ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας.

 1. Οιδαπάνεςαποσυναρμολόγησης,μετακόμισηςκαιμεταφοράςτωνειδώνβαρύνουναποκλειστικάτονκάθεπλειοδότη.ΟΔήμοςδενφέρεικαμίαευθύνηγιαενδεχόμενεςζημιέςπουεπέλθουνστα είδηκατάτη διαδικασίααυτή.Οιανωτέρωεργασίεςπρέπεινα είναιπροσεκτικές,έτσιώστεναμηνπροκληθούνβλάβεςσεάλλααντικείμενακαιεγκαταστάσειςτουΔήμου.ΤυχόνζημιέςσεπεριουσιακάστοιχείατουΔήμουθακαταλογισθούνστονπλειοδότηπουτιςπροκάλεσε.Οπλειοδότηςέχειτηναποκλειστικήαστικήκαιποινικήευθύνηαπέναντισεοποιονδήποτετρίτο,συμπεριλαμβανομένουκαιτουπροσωπικούτουΔήμουΗγουμενίτσαςγιαοποιαδήποτεζημιάήαπαιτήσειςπουθαπροέλθουναπόδικέςτουήπροστεθέντωντουενέργειεςήπαραλείψειςοφειλόμενεςσεδόλοήαμέλεια,κατάτηνεκτέλεσητωνεργασιώναπομάκρυνσηςτωναντικειμένων.Οσυνολικόςχρόνοςτηςπαραλαβήςκαιαπομάκρυνσηςόληςτηςποσότηταςτωναντικειμένωνδενμπορείναυπερβαίνειτιςδέκαεργάσιμεςημέρες.Οιεργασίεςκοπήςκαιμεταφοράςμπορούνναεκτελούνταιτιςεργάσιμεςημέρεςαπό07:00πμμέχριτο αργότερο 14:00 μμ.

 1. Οπλειοδότηςείναιυπεύθυνοςγιακάθεπαράβασητηςεργατικής,ασφαλιστικήςήάλληςσχετικήςνομοθεσίαςσχετικάμετηναπασχόλησητουπροσωπικούτου.Οπλειοδότηςέχειτηνυποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις τηςισχύουσαςνομοθεσίας καινα παίρνει όλα ταμέτρα υγιεινήςκα ασφάλειαςπουπροβλέπειη νομοθεσία.

 1. ΟΔήμοςδενφέρεικαμιάευθύνηήαποζημίωσηαπέναντιστονανάδοχο, λόγωμηέγκρισηςτωνπρακτικώντηςδημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8ο   -- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

 1. Κριτήριοκατάθεσηςείναιαυτότηςυψηλότερηςτιμήςγια κάθε Ομάδα.Πλειοδότηςθαανακηρυχθείαυτόςπουθαπροσφέρειτημεγαλύτερηπροσφορά.

 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο   - Καταβολή αντιτίμου

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας όλο το προσφερόμενο από αυτόν ποσό στο ταμείο του Δήμου με την υπογραφή του πρακτικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο   - Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα ίδια ώρα και ημέρα όταν:

 1. δεν παρουσιασθεί κανείς κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας για ναεκδηλώσει ενδιαφέρον
 2. κατάτονέλεγχοτωνδικαιολογητικώνδιαπιστωθούνελλείψειςαυτώνπουαφορούνόλουςτουςδιαγωνιζόμενους

Επίσης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

 1. τοαποτέλεσμααυτήςδενεγκριθείαπότηνΟικονομικήΕπιτροπήήτοΓενικόΓραμματέατηςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης,λόγωασύμφορουαποτελέσματοςήσφάλματοςκατά τηδιενέργεια τηςδημοπρασίας
 2. μετάτηνκατακύρωση τηςδημοπρασίας,ο τελευταίοςπλειοδότηςαρνείταινα υπογράψειτα πρακτικά.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 11ο   - Πληροφορίες

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3, ΤΚ 46 100 Ηγουμενίτσα από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ευτυχία Νικολοπούλου στο Τηλέφωνο 26653 61255 (FAX: 2665029119).

ΑΡΘΡΟ 12ο   - Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

α/α Περιγραφή κινητού Αριθμός Τεμαχίων Τιμή Τεμαχίου (€) Σύνολο αξίας τεμαχίων (€)
 1. 1.
Τραπέζια με τζάμια 12 10 120
 1. 2.
Καρέκλα 40 7 280
Σύνολο πρώτης προσφοράς 400

ΟΜΑΔΑ Β΄

α/α Περιγραφή κινητού Αριθμός Τεμαχίων Τιμή Τεμαχίου (€) Σύνολο αξίας τεμαχίων (€)
 1. 1.
Τραπέζι 4 10                 40
 1. 2.
Καρέκλα 9 7 63
Σύνολο πρώτης προσφοράς 103

              

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ


Παράρτημα Α

 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

 

Ονομασία Τράπεζας..............................................................................

Κατάστημα............................................................................................

Ημερομηνία Έκδοσης...........................................................................

Ευρώ ………………………………………………………………… Προς            ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου

66100 Δράμα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....................ΕΥΡΩ …….……..,00

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των

……………………….………..…ευρώ (…………..…,00 ευρώ) υπέρ τ……........................................

.Δ/νση.......................................................................................   για   τη   συμμετοχή   τ…….   στον

διενεργούμενο διαγωνισμό της δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Δράμας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 28773/2013 διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ….. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη συμμετοχή τ….. στην ανωτέρω δημοπρασία καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις

(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.


Παράρτημα Β

Πίνακας αντικειμένων προς εκποίηση

 1. ΔιεύθυνσηςΠεριβάλλοντος &Πρασίνου:
α/α Περιγραφή κινητού Χαρακτηριστικά κινητού Ποσότητα Εκτιμούμενη αξία (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 Χλοοκοπτικό Viking (Limpa) 4 2,30 9,20
2 Χλοοκοπτικό Castel Garden (Trend) 3 2,30 6,90
3 Χλοοκοπτικό Raser 3 2,30 6,90
4 Χλοοκοπτικό Bolens (375) 2 2,30 4,60
5 Χλοοκοπτικό Bolens (αυτοκινούμενο) 1 2,30 2,30
6 Χλοοκοπτικό Inter Power 4 2,30 9,20
7 Χλοοκοπτικό Aura 1 2,30 2,30
8 Χλοοκοπτικό Yard Men 5 2,30 11,50
9 Χλοοκοπτικό Rover 3 2,30 6,90
10 Χλοοκοπτικό MountFill 2 2,30 4,60
11 Χλοοκοπτικό Harry 1 2,30 2,30
12 Χλοοκοπτικό Yanmar 1 2,30 2,30
13 Χλοοκοπτικό τρακτέρ Castel Garden 2 13,56 27,12
14 Χλοοκοπτικό αυτοκινούμενο Trail Blazer 1 3,35 3,35
15 Αλυσοπρίονο Blitz 1 1,80 1,80
16 Αλυσοπρίονο Stihl 009 1 1,80 1,80
17 Κομπρεσέρ Benzinhs 1 7,15 7,15
18 Κομπρεσέρ Aeros Torcs 1 7,15 7,15
19 Αντλητική μηχανή βενζίνης 1 1,80 1,80
20 Φυσητήρας Stihl SH 85 3 1,80 1,80
21 Μεσινέζα πλάτης Stihl FH 106 1 1,40 1,40
22 Γωνιακός τροχός Skill 1800w 1 1,15 1,15
23 Δραπανοκατσάβιδο επαναφορτιζόμενο Drill 1 0,90 0,90
24 Χειράμαξες 7 1,60 11,20
25 Μικρά καλαθάκια σκουπιδιών 25 0,20 5,00
-- ΣΥΝΟΛΟ -- 76 -- 140,00 €

 

 

 

 1. Διεύθυνσης Καθαριότητας &Ανακύκλωσης

α/α

Περιγραφή κινητού

Ποσότητα

Εκτιμούμενο Βάρος σε tn Εκτιμούμενη αξία (€) ανά τόνο

ΣΥΝΟΛΟ

1 Μεταλλικά υπολείμματα κατεστραμμένων φορτηγών (απορριμματοφόρων και άλλων)

Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1370 MERCEDES

Αρ. πλαισίου : 38507014497298

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

10.29

140,00

1.440,60


Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1372 MERCEDES

Αρ. πλαισίου : 38502614877537

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

10.29

140,00

1.440,60

Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1373 MERCEDES

Αρ. πλαισίου : 38507014464449

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

10.29

140,00

1.440,60

Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1374 STEYER HELLAS

Αρ. πλαισίου :

H 9910651061133

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

12.30

140,00

1.722,00

Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1365 MERCEDES

Αρ. πλαισίου : 32200710057502

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

7.15

140,00

1.001,00

Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1366 MERCEDES

Αρ. πλαισίου : 35800214347223

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

7.15

140,00

1.001,00

Απορριμματοφόρο φορτηγό

ΚΗΥ 1368 MERCEDES

Αρ. πλαισίου : 35800214410722

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

7.1

140,00

1.001,00

Αυτοκινούμενο σάρωθρο

ME 47891 SCARAB

1

3.20

140,00

448,00

Κλειστό φορτηγό

ΚΗΥ 1420

FIAT DYKATO

Τέθηκε σε ακινησία στις 30-03-2010

1

1.48

140,00

207,20


Αποσπώμενη υπερκατασκευή Προερχόμενη από το απορριμματοφόρο με αριθμό πινακίδας ΚΗΥ 1370 (α/α 1)

1

2.50

140,00

350,00

Αποσπώμενη υπερκατασκευή Προερχόμενη από το απορριμματοφόρο με αριθμό πινακίδας ΚΗΥ 1371

1

2.50

140,00

350,00

3 Κάδοι μεταλλικοί 168 26,80 140,00 3.752,00

4

Διάφορα μεταλλικά αντικείμενα (ντουλάπες, λέβητες, πινακίδες, παιχνίδια παιδότοπων κλπ)

--

10,00

140,00

1.400,00

-- ΣΥΝΟΛΟ -- 111,10 -- 15.554,00

α/α

Περιγραφή κινητού

Ποσότητα

Εκτιμούμενο Βάρος σε tn Εκτιμούμενη αξία (€) ανά τόνο

ΣΥΝΟΛΟ

1 Κάδοι πλαστικοί 168 8,40 70,00 588,00
-- ΣΥΝΟΛΟ 168 8,40 70,00 588,00

α/α

Περιγραφή κινητού

Ποσότητα

Εκτιμούμενο Βάρος σε tn Συνολική Εκτιμούμενη αξία (€)
1 Μηχανήματα & Εργαλεία 76 ------- 140,00
2 Μεταλλικά Αντικείμενα ------ 111,10 15.554,00
3 Πλαστικά Αντικείμενα 168 8,40 588,00
-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- -- 16.282,00