Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                Ηγουμενίτσα, 20.12.2017

   Αριθ. Πρωτ.: 28031

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 14/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3

CPV: 34144512-0      

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 50554

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 .

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 137.000,00€ προ ΦΠΑ και στο ποσό των 169.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».  

Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με πλήρη πρόσβαση αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση:www. igoumenitsa.gr.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα (1.370,00) ευρώ (1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος