Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ηγουμενίτσα : 26-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                    

ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                    

  ΝΠΔΔ

Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό

Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίας 7
Πληρ. : Μ. Κυβράνογλου
Τηλ. : 2665360020
Email :pakppo@1345.syzefxis.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για «παροχή υπηρεσιών ΕΝΑΣ (1) Ιατρός , ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων και των δύο ΚΗΦΗ ήτοι : ΚΗΦΗ Πλαταριάς και ΚΗΦΗ Πέρδικας, από την υπογραφή της σύμβασης , περίπου το 2/2018 έως 31-12-2018 (λήξη οικονομικού έτους)»..

                                                                                                             

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ανάθεσης είναι η παροχή:

Α) Τις κατά νόμο υπηρεσίες του Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ), ενας (1) ιατρος και για τα δύο ΚΗΦΗ (ΚΗΦΗ Πλαταριάς και ΚΗΦΗ Πέρδικας) του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας . Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών υποχρεούται ο Ιατρός να προσέρχεται άμεσα στις εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου ύστερα από σχετικό αίτημα.

Β) Ο Ιατρός Θα τηρεί τα κατά νόμο βιβλία και φακέλους υγείας των άμεσα ωφελουμένων του ΚΗΦΗ Πλαταριάς και του ΚΗΦΗ Πέρδικας, θα ενημερώνει τους υπεύθυνους των δομών για τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις του, που αφορούν την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας των ωφελουμένων.

Γ) Εάν χρειαστούν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις είναι υποχρεωμένος να παραπέμπει τους ωφελουμένους σε κρατικά ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα των εξετάσεων που υπέδειξε καθώς και να ενημερώνει τους σχετικούς ατομικούς φακέλους των ωφελουμένων.

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνολική ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
Παροχή  υπηρεσιών ΕΝΟΣ (1) Ιατρού , ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων και των δύο ΚΗΦΗ ήτοι : ΚΗΦΗ Πλαταριάς και ΚΗΦΗ Πέρδικας, από την υπογραφή της σύμβασης , περίπου το 2/2018 έως 31-12-2018 (λήξη οικονομικού έτους). 300€ μηνιαίως χ 2 ΚΗΦΗ=600€

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 1. Ασκεί τη γενική επίβλεψη για την υγεία των ωφελουμένων.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός παρουσίας στο ΚΆΘΕ ΚΗΦΗ , θα είναι 1 φορά  την εβδομάδα.
 3. Είναι σε 24ωρη ετοιμότητα για εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά
 4. Πραγματοποιεί επισκέψεις κατ οίκον των ωφελουμένων
 5. Δέχεται τους ωφελούμενους ( έως 5 ) στο Ιατρείο του
 6. Υποβάλλει σε ιατρική εξέταση κατά τακτά διαστήματα όλους τους ωφελουμένους και παρακολουθεί την διανοητική και σωματική τους κατάσταση.
 7. Συνταγογραφεί φάρμακα που εμπίπτουν στο γνωστικό της αντικείμενο (Παθολογία, Καρδιολογία, Δερματολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Τραυματολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Κλινική Ψυχιατρική).
 8. Ασκεί κοινωνική ιατρική.
 9. Ασκεί προληπτική ιατρική.
 10. Εκτελεί Χειρουργικό και ορθοπεδικό καθαρισμό
 11. Εκτελεί Εξέταση ωτορινολαρυγγολογική και οφθαλμολογική
 12. Περιποίηση χειρουργικών τραυμάτων
 13. Καθαρισμό κατακλίσεων
 14. Συρραφή χειρουργικών τραυμάτων
 15. Καρδιογραφήματα.
 16. Τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των ωφελουμένων υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για σοβαρά ζητήματα υγείας έρχεται σε επικοινωνία με τους έμμεσα ωφελούμενους και ενημερώνει τον υπεύθυνο δομής  .
 17. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή τους καθώς και για την άψογη υγειονομική κατάσταση του  κάθε Κ.Η.Φ.Η .
 18. Διατηρεί στο κάθε ΚΗΦΗ φαρμακείο με τα κατά την κρίση του απαραίτητα φάρμακα και εκπαιδεύει για την παροχή πρώτων βοηθειών το προσωπικό της δομής. Ελέγχει κατά διαστήματα την καλή κατάσταση του φαρμακείου και είναι υπεύθυνος γι΄ αυτό.
 19. Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των ωφελουμένων από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας στους ωφελουμένους σε συνεργασία με το προσωπικό .
 20. Ελέγχει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων για το κάθε Κ.Η.Φ.Η .
 21. Καθορίζει σε συνεργασία με τους τεχνολόγους τροφίμων το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του ημερησίου διαιτολογίου των ωφελουμένων για το κάθε Κ.Η.Φ.Η .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 (λήξη οικονομικού έτους)..

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η  ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος

γ) Άδεια τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής από την αρμόδια Ελληνική Αρχή .

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

  Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

· Συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς

· Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

· Τίτλους Σπουδών

· Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

· Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου

· Άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας

· Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενης με

βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

· Προϋπηρεσία.

 

Προσφορά 

Απόφαση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ