Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

Δ/νση: Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα

Πληρ.: Γρίβα Ειρήνη

Τηλ . : 2665 361 213

Φαξ   : 26650 29119

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

               

 

 

 

 

 

Ηγουμενίτσα, 12-03-2018

Αριθ. Πρωτ.: 3801

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»,

  2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

5. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) άρθρα 93, 186,199, 201 & 224 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

6. Το Ν. 4412/2016 περί της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών,

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018 και τον Κ.Α. 10.6691 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού» με τον οποίο θα διατέθηκε το ποσό των 5.000,00 ευρώ με την αριθ. 36/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ως άνω υπηρεσία.

8. Το αριθ. πρωτ. 2352/16-02-2018 πρωτογενές αίτημα (18REQ002705178).

 

 

 

Αποφασίζει

  1. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

  2. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (2.613,30€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σημαία Ελληνική 1,20cmX2,00cm Τεμάχια 20 20,00 400,00
Σημαία Ελληνική 100cmX150cm Τεμάχια 20 15,00 300,00
Σημαία Ελληνική 30cmX60cm Τεμάχια 5 9,00 45,00
Σημαία Ελληνική με πλαστικό κοντάρι 30cmΧ20cm Τεμάχια 100 0,50 50,00
Σημαιάκια Ελληνικά Σετ 20 2,50 50,00
Γιρλάντα Ελληνική από 12 έως 15 μέτρα (να περιλαμβάνει περίπου από 17 έως 20 σημαιάκια 35cmΧ70cm) Τεμάχια 5 25,00 125,00
Σημαία Ευρωπαϊκή 90cmX150cm Τεμάχια 10 12,00 120,00
Σημαία Ευρωπαϊκή 1,20cmX2,00cm Τεμάχια 10 15,00 150,00
Σημαία με το λογότυπο του Δήμου Ηγουμενίτσας 90cmX150cm Τεμάχια 20 25,00 500,00
Σημαία Ορθοδοξίας (Βυζαντινή) 100cmX150cm Τεμάχια 10 14,00 140,00
Σημαία Ορθοδοξίας (Βυζαντινή) 120cmX200cm Τεμάχια 10 18,00 180,00
Λάβαρο Ελληνικής Σημαίας 60cmX210cm Τεμάχια 5 9,50 47,50
    ΑΞΙΑ 2.107,50
    ΦΠΑ 24% 505,80
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.613,30

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 19-03-2018 και ώρα μέχρι 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, 2ος όροφος, τμήμα προμηθειών). Οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα του Παραρτήματος Α’, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Δικαίωμα Συμμετοχής

   Δικαίωμα συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς έχουν όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α.  Συμπληρωμένο το υπόδειγμα της Οικονομική Προσφοράς του Παραρτήματος Α’.

Β. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) τόσο για τους ίδιους όσο και για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι τα είδη τα οποία θα παραδώσουν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Έκδοση τιμολογίων - Τρόπος πληρωμής

      Το συνολικό ποσό για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε 2.613,30 ευρώ με το ΦΠΑ 24%. Τυχόν έξοδα αποστολής των ειδών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με την παράδοση των ειδών.

Η πληρωμή  της αξίας των θα γίνει με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση Χ.Ε.Π. σε διάστημα το ενός μηνός το ανώτερο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η κατασκευή των σηµαιών θα είναι από χοντρό πολυεστερικό ύφασμα 100%, τριπλής πλέξης, βάρους 110gr/m2, µε χαρακτηριστική ύφανση για να διαπερνά ο αέρας. Να είναι ιδανικό για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιος, αέρας, βροχή, κ.λ.π.). Τα χρώµατα να είναι ανεξίτηλα και να µη ξεθωριάζουν µε την πάροδο του χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ειρήνη Γρίβα, τηλ. 2665 361 213).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

 

Αρχείο

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος