Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας

                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Ηγουμενίτσα: 19/03/2018

     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 4247

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  

Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες : Θ. Θεοδώρου                                                        

Τηλέφωνο     : 2665361265          

                                                             ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλασσίων μέσων αναψυχής - καντινών, όπως περιγράφονται παρακάτω και θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.                                

                                                             Τ.Κ. Πέρδικας

                                       α) Παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ
Παραλία Καραβοστάσι πόστο   Α ( 20χ25) 500   τ. μ.)
A/A X Y
Α1 179803.31 4360898.08
Α2 179825.67 4360898.08
Α3 179825.67 4360920.44
Α4 179803.31 4360920.44
Παραλία Καραβοστάσι πόστο Β (20χ25) 500   τ. μ.
A/A X Y
Β1 179828.46 4360767.11
Β2 179850.82 4360767.11
Β3 179850.82 4360789.47
Β4 179828.46 4360789.47
Παραλία Καραβοστάσι   πόστο   Γ (20χ25) 500   τ. μ.
A/A X Y
Γ1 179871.85 4360645.07
Γ2 179894.21 4360645.07
Γ3 179894.21 4360667.43
Γ4 179871.85 4360667.43

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 6.000 €.

Β) Παραλία Αρίλλας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αρίλλας νότιο τμήμα (40χ5)

200 μ2

   
Σημείο X Y
0 179956.954 4362340.092
1 179965.607 4362335.079
2 179955.582 4362317.774
3 179946.929 4362322.786
4 179956.954 4362340.092

Παραλία Αρίλλας βόρειο τμήμα(40χ5)

200 μ2

   
Σημείο X Y
0 180010.522 4362554.335
1 180020.465 4362553.266
2 180018.327 4362533.381
3 180008.385 4362534.449
4 180010.522 4362554.335
     
     
     

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.400 €.

Παραλία Αρίλλας (θαλάσσια μέσα αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   Αρίλλα   Τ.Κ. Πέρδικας
 
 
   
Σημείο X Y
0 179942.774 4362306.071
1 179944.595 4362309.498
2 179941.180 4362311.312
3 179939.360 4362307.885

             Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.

                     Παραλία Αγία Παρασκευής (θαλάσσια μέσα αναψυχής 15 μ2)

   
Σημείο X Y
0 178916.589 4366042.410
1 178918.875 4366045.545
2 178915.751 4366047.823
3 178913,465 4366044.689

                

                      

 

                  

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.

Γ) Παραλία ΜΕΓΑ ΝΤΡΑΦΙ 500 τ.μ (ομπρέλες ξαπλώστρες)                                  

Σημείο X Y
0 178472.598 4366781.716
1 178480.808 4366796.220
2 178454.701 4366810.999
3 178446.490 4366796.495
4 178472.598 4366781.716

                

                      

  

                              

          

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 6.000 €.                                        

                                                           Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ

                                                ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

                                     Παραλία ΖΑΒΙΑ πόστο 1 εμβαδού 500 μ2

Σημείο X Y
0 176895.726 4367667.009
1 176883.945 4367678.798
2 176862.725 4367657.592
3 176874.506 4367645.803

                      Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 6.000 €.

                                   ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

                   Παραλία Μέγα Άμμος στο κέντρο αυτής πόστο 15μ2

   
Σημείο X Y
0 177519.448 4367382.863
1 177519.448 4367386.743
2 177515.581 4367386.743
3 177515.581 4367382.863
4 177519.448 4367382.863

                 Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.

                                                

                                                          

                                                                 ΚΑΝΤΙΝΕΣ

                   Παραλία Ζάβια ανατολικά κοιτώντας την θάλασσα πόστο 15 μ2

   
Σημείο X Y
0 176906.700 4367671.475
1 176906.700 4367675.355
2 176902.830 4367675.355
3 176902.830 4367671.475
4 176906.700 4367671.475

                   Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας   ορίζεται για τα δύο έτη στο ποσό των 2.000 €.                          

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, για το αντικείμενο που προτίθενται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία ( άρθρο 3 παρ.1 περιπτ.Β της ΔΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β΄) ΚΥΑ .

2) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών ΔΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β΄) ΚΥΑ , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγ/τσας για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2018 -2019, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

7) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).

δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για την χρήση από καντίνα , αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καντίνας σε ισχύ ( αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγ/τσας, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

10) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό).

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η δημοπρασία για όλες τις παραπάνω θέσεις, θα διεξαχθεί στις 30-03-2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00΄ έως 10:30΄για τα πόστα ομπρελοκαθισμάτων και 10:30’ έως 11:00΄ για τα πόστα θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                                                                                                        

                                          Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                                                      Σωτήριος Γ. Μήτσης