Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Υλικών Έργων Υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018

 

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

                        

                   Ηγουμενίτσα,  28.03.2018

                   Αριθ. Πρωτ.:    4721

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ.2/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Υλικών Έργων Υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018

 Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) 56125

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 66.759,50 πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 82.781,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες ως εξής:

  • Ομάδα Α: Οικοδομικά υλικά (CPV 44111000-1), π/υ 14.329,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 17.767,96€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Ομάδα Β: Σιδηρικά (CPV 44316000-8), π/υ 7.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 9.548,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Ομάδα Γ: Ασφαλτικά υλικά – Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44114000-2), π/υ 2.600,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 3.224,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Ομάδα Δ: Χρωματισμός (CPV 44810000), π/υ 2.382,50€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 2.954,30€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Ομάδα Ε: Υδραυλικά (CPV 44115210-4), π/υ 2.413,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 2.992,12€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Ομάδα ΣΤ: Σήμανση (CPV 34922100-7), π/υ 2.535,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 3.143,40€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Ομάδα Ζ: Έτοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114000-2), π/υ 34.800,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 43.152,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665 361 212, fax: 2665029119, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 28 Μαρτίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας.

Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

 

Αρχεία

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος