Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 27.03.2018                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 4785

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

                                                                                

Περίληψη αριθ. 3/2018

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος, Α/Α Συστήματος(ΕΣΗΔΗΣ) 56105

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας», για ένα έτος.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 147.934,93€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% & 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα, τηλ. : 2665 361 213, fax: 2665029119, email: igoumen2@otenet.gr

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες:

  • Ομάδα Α – Είδη Παντοπωλείου, συνολικού π/υ 34.074,95€

  • Ομάδα Β – Είδη Οπωροπωλείου, συνολικού π/υ 23.723,74€

  • Ομάδα Γ – Είδη Κρεοπωλείου, συνολικού π/υ 26.800,49

  • Ομάδα Δ – Είδη Ιχθυοπωλείου, συνολικού π/υ 12.536,22€

  • Ομάδα Ε – Είδη Γαλακτοπωλείου, συνολικού π/υ 28.782,05€

  • Ομάδα ΣΤ – Είδη Αρτοποιείου, συνολικού π/υ 22.017,49€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο κάθε ομάδας ειδών και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Για τα είδη οπωροπωλείου (φρούτα & λαχανικά), είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης (εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών) από την οικεία Περιφέρεια Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους

β Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοπωλείου, γάλα – γαλακτοκομικά – τυροκομικά) κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  28 Μαρτίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

                                                                                                                                                                                                            

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, της κάθε ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητη Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονική και για το παραδεκτό της άσκησης κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της κάθε ομάδας της σύμβασης, για την οποία ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

 

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη

                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                               Ιωάννης Λώλος