Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                     Αρ. πρωτ. 6214 / 24 - 04 - 2018

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

για την κατασκευή του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 1. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» με προϋπολογισμό 112.903,23χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) Χωματουργικά-Καθαιρέσεις: 3.174,20 €, β) Σκυροδέματα: 9.715,00 €, γ) Τοιχοποιίες, επιχρίσματα: 13.936,05 €, δ) Δίκτυα(υδραυλικά, ηλεκτρικά): 8.000,00 €, ε) Επενδύσεις, επιστρώσεις: 12.815,00 €, στ)Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές: 26.900,00 €, ζ)Λοιπά, τελειώματα:8.515,85 €, ήτοι:

  Δαπάνη Εργασιών: 83.056,10 €

  Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%: 14.950,10 €,

  Απρόβλεπτα 15% : 14.700,93 €,

  Αναθεώρηση: 196,10 €,

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% : 27.096,77 €

 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.igoumenitsa.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ).

 4. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, στα γραφεία της που βρίσκονται στον 3ο όροφο του νέου δημαρχιακού μεγάρου επί της οδού Σουλίου, αρ. 3, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, καθώς και στο τηλέφωνο 2665361103, FAX επικοινωνίας: 2665361123 και E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αρμόδιος υπάλληλος κα Μαρία Νάκα).

 5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 22 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 πμ.

 6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 πμ.

 7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν 4412/2016.

 8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  Ι. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

       α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

           ΙΙ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

  ΙΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (αναβάθμιση ορίου).

  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 9. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ 30.7311.015.

 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για διάστημα έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 22/11/2018.

 12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2.258,00 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 22/12/2018.

 13. Κωδικός CPV: 45216129-4 (καταφύγια προστασίας) και κωδικός NUTS: EL542 (Θεσπρωτία).

 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 15. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Αρχεία

                                                                                                                          Ο Δήμαρχος

                                                                                                                          Ιωάννης Λώλος