Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γραφείο Δημοπρασιών - Προμηθειών

Πληρ.: Γρίβα Ειρήνη

Τηλ.: 2665361213    

                                                    

                                                  

                                                                                                           Ημερομηνία 03/05/2018                                                                                    

                                                                                                         Αριθ. πρωτ. 6634

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ    

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

  4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

  5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

  6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

  7. Την αριθ. 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν και διατέθηκαν οι πιστώσεις για την πραγματοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας, στους ΚΑ: 10.6253, 20.6253 και 30.6253 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν προσφορές για την υπηρεσία της ασφάλισης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μία ασφαλιστική περίοδο και συγκεκριμένα από 19/05/2018 έως και 20/05/2019. Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αφορά στην υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων, την οδική βοήθεια των επιβατικών αυτοκινήτων και την κάλυψη εργαλείου των μηχανημάτων έργων.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.305,00€ και θα βαρύνει τους ΚΑ : 10.6253, 20.6253 και 30.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του οικονομικού έτους 2018.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των οχημάτων του πίνακα.

Τα υπό ασφάλιση οχήματα  αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 19/05/2018 ΕΩΣ 20/05/2019
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΙΠΠΟΙ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ
1 ΗΝΒ 0391 ΔΙΚΥΚΛΟ 109/1 2/12/1999 Μοτ/δήλατο 70,00
2 ΗΝΖ 0882 ΔΙΚΥΚΛΟ 125/2 18/6/2009 Μοτ/δήλατο 70,00
3 ΗΝΖ 0883 ΔΙΚΥΚΛΟ 125/2 18/6/2009 Μοτ/δήλατο 70,00
4 ΚΗΙ 9225 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 8/2/2010 Ε.Ι.Χ. 235,00
5 ΚΗΙ 9207 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAAB 14 27/11/2007 Ε.Ι.Χ. 260,00
6 ΚΗΥ 9950 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 7/9/2005 Λεωφ. 9 θέσεων 365,00
7 ΚΗΥ 9917 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Δημ.Αστ 11 12/2/2001 Ε.Ι.Χ. 245,00
8 ΚΗΥ 9938 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔ 11 24/7/2003 Ε.Ι.Χ. 250,00
9 ΚΗΥ 9932 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 2/10/2002 Ε.Ι.Χ. Β. ΣΠΙΤΙ 250,00
10 ΚΗΙ 9243 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 10 2018 E.I.X. 235,00
11 ΚΗΥ 9956 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ κδαπ 15 29/5/2006 Ε.Ι.Χ. 300,00
12 ΚΗΥ 9953 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 3/10/2005 Ε.Ι.Χ. 370,00
13 ΚΗΥ 9919 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 21/5/2001 Ε.Ι.Χ. Β. ΣΠΙΤΙ 250,00
14 ΚΗΥ 9930 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 26/9/2002 Ε.Ι.Χ. Β. ΣΠΙΤΙ 250,00
15 ΚΗΙ 9240 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 2/10/2002 Ε.Ι.Χ. Β. ΣΠΙΤΙ 250,00
16 ΚΗΥ 9936 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 2003 Ε.Ι.Χ. Β. ΣΠΙΤΙ 250,00
17 ΚΗΥ 9946 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 25 18/8/2005 Φ.Ι.Χ 335,00
18 ΚΗΥ 9947 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 33 25/8/2005 Φ.Ι.Χ 360,00
19 ΚΗΙ 9215 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 51 1/9/1987 Φ.Ι.Χ 400,00
20 ΚΗΙ 9220 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 38 24/7/2009 Φ.Ι.Χ 360,00
21 ΚΗΙ 9219 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 43 17/7/2009 Φ.Ι.Χ. 400,00
22 ΚΗΙ 9217 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 25 7/4/2009 Φ.Ι.Χ. 335,00
23 ΚΗΙ 9236 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ 6693 κυβ. 5/7/1905 Φ.Ι.Χ. 470,00
24 ΚΗΥ 9905 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 35 13/7/1999 Λεωφ. 31 θέσεων 900,00
25 ΚΗΥ 3885 ΦΟΡΤΗΓΟ 35 2/12/1998 Φ.Ι.Χ 360,00
26 ΚΗI 9232 ΦΟΡΤΗΓΟ 17 2004 Φ.Ι.Χ 325,00
27 ΚΗΙ 9205 ΦΟΡΤΗΓΟ 56 4/9/2007 Φ.Ι.Χ 420,00
28 ΚΗΙ 9216 ΦΟΡΤΗΓΟ 24 27/2/1992 Φ.Ι.Χ 335,00
29 ΚΗΙ 9226 ΦΟΡΤΗΓΟ 10 23/2/2010 Φ.Ι.Χ 215,00
30 ΚΗΥ 9943 ΦΟΡΤΗΓΟ 17 24/11/2004 Φ.Ι.Χ. 325,00
31 ΚΗΙ 9202 ΦΟΡΤΗΓΟ 44 21/3/2007 Φ.Ι.Χ. 400,00
32 ΚΗΥ 9911 ΦΟΡΤΗΓΟ 17 15/12/1999 Φ.Ι.Χ. 325,00
33 ΚΗΥ 9954 ΦΟΡΤΗΓΟ 72 13/1/2006 Φ.Ι.Χ 420,00
34 ΚΗΥ 9940 ΦΟΡΤΗΓΟ 72 27/4/2004 Φ.Ι.Χ. 420,00
35 ΚΗΥ 9909 ΦΟΡΤΗΓΟ 57 25/10/1999 Φ.Ι.Χ. 420,00
36 ΜΕ 34140 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 118 6/5/1999 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
37 ΜΕ 34147 ΤΣΑΠΑ 97 ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 250,00
38 ΜΕ 34153 ΣΑΡΩΘΡΟ 122 9/12/1999 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
39 ΜΕ 86502 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ 100 4/11/2005 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
40 ΜΕ 91745 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 158 7/6/2007 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
41 ΜΕ 34108 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ 100 1996 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
42 ΜΕ 112210 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ 101 19/8/2009 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
43 ΜΕ 34141 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 97 6/4/1999 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
44 ΜΕ 34142 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 140 14/5/1999 ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 250,00
45 ΜΕ 51120 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ 90 15/3/2001 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
46 ΜΕ 51161 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 45 5/3/2003 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 215,00
47 ΜΕ 51180 ΤΡΑΚΤΕΡ 103,36 29/5/2012 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 215,00
48 ΜΕ 131512 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 146 9/12/2016 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 270,00
49 ΜΕ 121913 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 152 26/7/2013 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 250,00
50 ΚΗΙ 9204 ΦΟΡΤΗΓΟ 38 27/8/2007 Φ.Ι.Χ. 360,00
51 ΜΕ 34131 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 180 29/7/1998 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 250,00
ΣΥΝΟΛΟ 15.305,00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

     Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί ( ή δεν έχει καταδικαστεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) με τελεσίδικη απόφαση για:
-     συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή
-     δωροδοκία ή
-     απάτη ή
-     τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή
-     νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή

-     παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β) δεν έχω αθετήσει (ή δεν έχει αθετήσει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και αυτό να έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (φορολογική ενημερότητα).

γ) δεν έχω αθετήσει (ή δεν έχει αθετήσει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (Ασφαλιστική Ενημερότητα).

δ) η ασφαλιστική εταιρεία να είναι στον φιλικό διακανονισμό ή κάποιο άλλο ανάλογο σύστημα άμεσης πληρωμής αποζημίωσης.

  1. 2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς είναι ασφαλισμένοι οι ίδιοι και οι εργαζόμενοί τους. Εάν δεν απασχολούν προσωπικό πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.

3. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει τα εξής: «Εφόσον μου ανατεθεί η υπηρεσία θα προσκομίσω επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά – πιστοποιητικά:

α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού της προσφοράς μου.

β) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας

γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας δικής μου και τυχόν του προσωπικού που απασχολώ.

δ) Βεβαίωση ασφαλιστή από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

   Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει για τα επιβατικά οχήματα οδική βοήθεια και για τα μηχανήματα έργου την κάλυψή τους ως εργαλείο.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την   Δευτέρα, 14/05/2018 και μέχρι τις 14:00 μ.μ., στη Διεύθυνση : Σουλίου 3 , Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Τ. Κ. 46100.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr, καθώς επίσης θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

                                                                                       Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος