Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/χων για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2018-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ηγουμενίτσα, 03.05.2018

                               Αριθ. Πρωτ.: 6505

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια
Τηλέφωνο: 2665361212
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/χων για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2018-2019

(Άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας,

Σε εκτέλεση της αριθ. 100/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκε άγονος ο ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός που προηγήθηκε με Αριθμό Συστήματος 54748,1 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2018-2019» και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές για τις εν λόγω υπηρεσίες οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση) χωρίς δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής αριθ. 01/2018 Διακήρυξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης για 6 επιπλέον μήνες, ήτοι συνολικής χρονικής διάρκειας 18 μηνών.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 216.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 268.708,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου των ετών 2018 και 2019.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50110000-9 και 34300000-0 και η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες:

 • Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων & μηχανημάτων έργου συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 67.332,00€.

 • Ομάδα Β: Επισκευή και συντήρηση επιβατικών και φορτηγών οχημάτων <3,5 τόνων συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 26.908,00€.

 • Ομάδα Γ: Επισκευές και εργασίες μηχανουργείου συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 53.568,00€.

 • Ομάδα Δ: Επισκευή και συντήρηση λεωφορείων, φορτηγών οχημάτων, υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 53.568,00€.

 • Ομάδα Ε: Επισκευή ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 32.240,00€.

 • Ομάδα ΣΤ: Επισκευή και συντήρηση ελαστικών συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, συνολικού π/υ 35.092,00€.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης).

Η διενέργεια της ως άνω διαδικασίας θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr.

Παράλληλα οι προσφορές δύναται να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 4610) για όσους οικονομικούς φορείς δεν διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές (ψηφιακή υπογραφή, εγγραφή ως οικονομικός φορέας στο ΕΣΗΔΗΣ) για να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο αναφερόμενος εναλλακτικός τρόπος δυνατότητας υποβολής προσφοράς επιλέχθηκε από την αναθέτουσα αρχή, επειδή έχει παρατηρηθεί από πλευράς της, εκ πείρας πολλών ετών, ότι οι συναλλασσόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις επισκευές και συντηρήσεις οχημάτων (συνεργεία οχημάτων) και ανήκουν στην εδαφική περιφερειακή ακτίνα του Δήμου, ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά.

Παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι οι συναλλασσόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις επισκευές και συντηρήσεις οχημάτων (συνεργεία οχημάτων) και δεν ανήκουν στην εδαφική περιφερειακή ακτίνα του Δήμου δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον συνεργασίας καθώς για την άμεση ανταπόκριση σε απαιτήσεις επισκευών οχημάτων απαιτείται λειτουργία συνεργείου στην περιφερειακή ακτίνα του Δήμου (διαφορετικά το κόστος συντήρησης είναι μη ανταγωνιστικό).

Κατόπιν των ως άνω, οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή θα υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, με όλα τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην αριθ. 01/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Ηγουμενίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή θα υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σε έντυπη μορφή κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, με όλα τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην αριθ. 01/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με τις οποίες η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική αριθ. 01/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 3014/01.03.2018 και Αριθ. Συστήματος 54748,1.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή) ορίζεται η 11η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα ή κατάθεσης σε έντυπη μορφή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στις 14 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Η αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου σε έντυπη μορφή θα γίνει επίσης στις 14 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. από την ίδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού (αριθ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν[1]:

α) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της αριθ. 01/2018 διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Αναλυτικά το ύψος της εγγυητικής επιστολής για κάθε ομάδα /τμήμα έχει ως εξής:

Ομάδα Περιγραφή Ποσό εγγυητικής επιστολής υπολογιζόμενη 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
Α Επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων & μηχανημάτων έργου συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 543,00€
Β Επισκευή και συντήρηση επιβατικών και φορτηγών οχημάτων <3,5 τόνων συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών 217,00€
Γ Επισκευές εργασίες μηχανουργείου συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών 432,00€
Δ Επισκευή και συντήρηση λεωφορείων, φορτηγών οχημάτων, υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών 432,00€
Ε Επισκευή ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών 260,00€
ΣΤ Επισκευή και συντήρηση ελαστικών συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών 283,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για 150 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

β) Τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αριθ. 7/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:    

Άδεια λειτουργίας συνεργείου, σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμεί να συμμετέχει, η οποία να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

 • το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει και απαιτείται για την κατηγορία ή τις κατηγορίες που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος,

 • τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει και που απαιτείται για την κατηγορία ή τις κατηγορίες που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος,

  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

 • Ότι όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα παρέχεται αναλυτική περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έκδοση του τιμολογίου.

 • Ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά που δεν θα είναι γνήσια θα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, αυτό αναλαμβάνει εξολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του οχήματος και την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από τη χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού.

 • Ότι παρέχει χρόνο εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της τοποθέτησης του ανταλλακτικού. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά την παρεχόμενη εγγύηση και το τι αυτή καλύπτει.

 • Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή την επισκευή τους.

  γ) Εάν οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να αναθέσουν τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να αναφέρουν το συγκεκριμένο τμήμα καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

  Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την υποβολή της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών.

  Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, δια της οποίας οι άλλοι φορείς στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο διαγωνιζόμενος, θα δεσμεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπροσθέτως, πρέπει να υποβληθεί και η άδεια λειτουργίας του άλλου φορέα.

  δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

  Ειδικότερα, όσον αφορά στο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ισχύουν τα εξής:

  Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν πιστοποιητικό για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.

  Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) για όλα τα μέλη και το προσωπικό τους.

  Οι ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη και το προσωπικό τους.

  Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τους διαχειριστές και το προσωπικό τους

  Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) υποβάλλουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

στ) Ένορκη Βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημαδύο (2) ετών πριναπό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

 • τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,ή

 • δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι ως άνω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

ζ) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

η) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

θ) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους[2] που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

ι) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1. της αριθ. 01/2018 διακήρυξης.

Ειδικότερα, ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει:

 • Την αποτυπωμένη στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ οικονομική προσφορά (το παραγόμενο από το σύστημα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο μορφής .pdf υπογράφεται ψηφιακά) ή /και

 • Συμπληρωμένο σε αρχείο μορφής .pdf το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του υποδείγματος του Παραρτήματος IΙΙ της παρούσας διακήρυξης (είναι αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου).

  Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

  Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για όλες τις εργασίες, την εργατοώρα και τα ανταλλακτικά της ομάδας για την οποία συμμετέχει.

  Διαφορετικές εκπτώσεις δύναται να προσφερθούν μόνο σε διαφορετικές ομάδες.

  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

  Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

  Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

  Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας 46100, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών (αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Αρχείο

   

  Ο Δήμαρχος

  Ιωάννης Λώλος

   

   

   

 

 

 


[1]        Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016

[2]        Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.