Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Διακήρυξη διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών κατασχεμένων αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων)

 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                         Ηγουμενίτσα   08/ 06 /2018

                                                                                 Αριθ.Πρωτ.: 8415

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

 

 

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗ ΡΥΞΗ

 

 

Περίληψη:  Διακήρυξη  διενέργειας  φανερής  και  προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την εκποίηση κινητών κατασχεμένων  αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων) κυριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

 

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΄Εχοντας υπόψη:

 

1)   Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981)

2)      Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  Α’  114/08-06-2006)  «Νέας  Κώδικας  Δήμων  & Κοινοτήτων».

3)      Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1, περίπτ. ε’) του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτη)

4)      Την 82/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την εκποίηση κινητών πραγμάτων.

5)      Την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 1148/17429/23.07.2015 απόφαση  Δημάρχου  για  την  συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81,

6)      Το με αριθ.1/2018 Πρακτικό Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81,

7)      Την 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης .

                                       Προκηρύσσουμε

 

  Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (τραπεζοκαθίσματα) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή , για την εκποίηση των ειδών που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες ενδεικτικής τιμής εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  --  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

       H δημοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 -10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το ΠΔ 270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο    --  Αντικείμενα προς εκποίηση

      Τα αντικείμενα προς εκποίηση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και βρίσκονται σε χώρο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  --  Ελάχιστο όριο προσφοράς

       Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή κάθε Ομάδας που θα επιτευχθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο    --  Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1.       Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

 

2.       Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης.

 

γ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

3.       Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο    -- Τρόπος λήψης  εγγράφων δημοπρασίας

1.       Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν  οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

2.       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση: www.igoumenitsa.gr

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο    -- Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

1.       Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού ανά Ομάδα. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

2.       Από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δημοπρασίας και οι  συμμετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν, δεν μπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδεκτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία.

3.       Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και στην αίθουσα που αυτή θα λαμβάνει χώρα εκτός από την Επιτροπή και το επικουρικό προσωπικό, μπορεί να παρευρίσκονται μόνο οι δικαιούμενοι συμμετοχής, οι εγγυητές, καθώς και τυχόν δικηγόροι αυτών.

4.       Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά αυτής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

5.       Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει αυτοδίκαια διακοπή ή αναβολή της δημοπρασίας, εκτός και αν κρίνει τούτο σκόπιμο η Επιτροπή της Δημοπρασίας.

6.       Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη.

7.       Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

8.       Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.

9.       Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό για το πακέτο.

10.   Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο    -- Λοιπές υποχρεώσεις του πλειοδότη

1.       Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ποσού της εκποίησης. Ακόμα αποκλείεται στον ανάδοχο η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας.

 

2.       Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης, μετακόμισης και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε πλειοδότη. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που επέλθουν στα είδη κατά τη διαδικασία αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές, έτσι ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε άλλα αντικείμενα και εγκαταστάσεις του Δήμου. Τυχόν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου θα καταλογισθούν στον πλειοδότη που τις προκάλεσε. Ο πλειοδότης έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης των αντικειμένων. Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης όλης της ποσότητας των αντικειμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Οι εργασίες κοπής και μεταφοράς μπορούν να εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 πμ μέχρι το αργότερο 14:00 μμ.

 

3.       Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα υγιεινής κα ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία.

 

4.       Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη ή αποζημίωση απέναντι στον ανάδοχο, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   -- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

1.       Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της υψηλότερης τιμής για κάθε Ομάδα. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά.

 

2.       Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο   - Καταβολή αντιτίμου

       Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας όλο το προσφερόμενο από αυτόν ποσό στο ταμείο του Δήμου με την υπογραφή του πρακτικού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο   -  Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

       Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα ίδια ώρα και ημέρα όταν:

1.         δεν  παρουσιασθεί  κανείς  κατά  την  ημέρα  και  ώρα  διενέργειας  της  δημοπρασίας  για  να εκδηλώσει ενδιαφέρον

2.       κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους

 

             Επίσης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

1.       το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά  τη διενέργεια της δημοπρασίας

2.       μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά.

 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο    -  Πληροφορίες

       Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3,  ΤΚ 46 100 Ηγουμενίτσα από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ευτυχία Νικολοπούλου στο Τηλέφωνο 26653 61255 (FAX: 2665029119).

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο    -  Δημοσίευση

       Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στην  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α/α

Περιγραφή κινητού

Αριθμός Τεμαχίων

Τιμή Τεμαχίου (€)

Σύνολο αξίας τεμαχίων (€)

1.       

Μαρμάρινα τραπέζια

8

4,00

32,00

2.       

Τραπέζια μπαμπού με τζάμι

13

4,00

52,00

3.       

Καρέκλες σκηνοθέτη

36

2,00

72,00

4.       

Καρέκλες μπαμπού

40

3,00

120,00

5.       

Διπλά μπαμπού

6

5,00

30,00

 

Σύνολο πρώτης προσφοράς

306,00

 

 

              

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ