Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο ( 2 ) μηνών

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

Ηγουμενίτσα : 17-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                               

Αριθμ. πρωτ. : 1610 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                        

 

ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                        

 

 (Ν.Π.Δ.Δ.)     

 

 Δ/νση:Ελευθερίας 7                                                                                                

 

 Τ.Κ.:46100 Ηγ/τσα                                                                                                 

 

 Πληροφ.:M. Κυβράνογλου                                                                                    

 

 Τηλ.:26653-60020                                                                                                 

 

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1.                  Τις Διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 4 του Ν.2738/1999 [ΦΕΚ 180Α/9.9.99] με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρών αναγκών , δίμηνου ( 2 ) χρονικής διάρκειας .

2.                  Την αριθμ. 46/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : Προσχολική Αγωγή , Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας , με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης ο απαιτούμενος κλάδος και ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες :

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε – ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

  Την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο ( 2 ) μηνών, με πλήρη απασχόληση, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα και προσόντα :

 

 

Α/Α

Αναγκαιότητα       πρόσληψης          Αιτιολόγηση

Κλάδος

      Ειδικότητα

 Αριθμός

 Ατόμων

Χρονική

Διάρκεια

1

Εκπαιδευτική Υποστήριξη παιδικου σταθμού Μαργαριτίου

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων 

 

1

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

2

Εκπαιδευτική Υποστήριξη Γ΄βρεφονηπιακού σταθμού

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων 

 

1

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

3

Εκπαιδευτική Υποστήριξη : Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού (1 άτομο)  , βρεφονηπιακός σταθμός Γραικοχωρίου (2 άτομα)

ΔΕ

Βοηθών παιδοκόμων - βρεφοκόμων

 

3

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

4

Βοηθητική Υποστήριξη B΄παιδικου σταθμού

ΥΕ

Καθαριστών/τριών

1

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

 

 

Κωδ θεσης

Αναγκαιότητα       πρόσληψης          Αιτιολόγηση

Κλάδος

      Ειδικότητα

 Αριθμός

 Ατόμων

Χρονική

Διάρκεια

101

Εκπαιδευτική Υποστήριξη παιδικου σταθμού Μαργαριτίου

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων 

 

1

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

102

Εκπαιδευτική Υποστήριξη Γ΄βρεφονηπιακού σταθμού

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων 

 

1

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

103

Εκπαιδευτική Υποστήριξη : Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού (1 άτομο)  , βρεφονηπιακός σταθμός Γραικοχωρίου (2 άτομα)

ΔΕ

Βοηθών παιδοκόμων - βρεφοκόμων

 

3

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

104

Βοηθητική Υποστήριξη B΄παιδικου σταθμού

ΥΕ

Καθαριστών/τριών

1

Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες     

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101-102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104

Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 5 του ν. 2527/1997)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»με χρονικη ένδειξη «30-03-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος,  εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ.46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε(5)  εργάσιμες ημέρες  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες ήτοι : Tετάρτη 29-08-2018 έως και 04-09- 2018.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του ΝΠΔΔ : ΠΑΚΠΠΟ μέσα σε προθεσμία ΠΕΝΤΕ εργάσιμων ( 5 ) ημερών , από Tετάρτη 29-08-2018 έως και 04-09- 2018.   Περισσότερες πληροφορίες στα τηλεφώνα : 26653-60020-60021 .

 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ

 

                            

          ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ