Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα,05/5/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 8323

                                           

                                                                      Προς: Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                  4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης         6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                   3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                     (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                     Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

    Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

    Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 9η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κερκύρας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Άσκηση ή μη αγωγής.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία απόδοσης στο Δήμο των χρηματικών ποσών που επιδίκασε η με αριθμό 1115/2017 απόφαση του 1ου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σχετικά με τα αποδοτικά ποσά οφειλών των εταιρειών «ENERGA POWER Α.Ε.» & «HELLAS POWER Α.Ε.». 

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  7ο: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ. 20/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπιών και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υλικών συντήρησης Έργων Υποδομής Δ.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.10/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υλικών συντήρησης Έργων Υποδομής λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.9/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έργα προστασίας δρόμων στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης στο κοινοτικό γραφείο Τ.Κ. Ελευθερίου Δ.Ε. Μαργαριτίου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  16ο : Επί αιτήσεως  Βασιλείου ΠΑΣΧΟΥ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Διονυσίου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  18ο : Επί αιτήσεως Θεοδώρου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  19ο : Επί αιτήσεως  Γεωργίου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Νικόλαος ΔΗΜΟΣ του Παύλου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  21ο: Επί αιτήσεως Μαρίας ΡΩΣΣΗ του Πέτρου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  22ο: Επί αιτήσεως Ηλία ΛΙΟΝΤΟΥ του Λάμπρου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  23ο: Επί αιτήσεως Λάμπρου ΠΑΝΤΟΥΛΗ του Σταύρου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  24ο: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΠΑΠΠΑ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  25ο: Επί αιτήσεως Ευθυμίου ΔΑΜΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και  καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα  26ο: Καθορισμός των όρων για την εκποίηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων).

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.