έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Ηγουμενίτσα 30/8/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αριθ.Πρωτ.: 18253

                                                                                                         

                                                                Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα    2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                  3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                      

                                                                                Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                          1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                         3) Γουρνάρης Μιχαήλ           4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                     Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                      Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 30η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

*Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού IV-Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στα πλαίσια του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι η τρέχουσα σύμβαση για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων λήγει την 15° Σεπτεμβρίου 2017 και προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού έως την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες του.

**Θέμα 2ο: Έγκριση του από 25-08-2017 πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Σούρλα – Αντιδήμαρχος.

** Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες του εν λόγω διαγωνισμού, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης των παιδικών χαρών το συντομότερο δυνατό.

                                                                                                                  

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                          

εισηγούνται