Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 20/10/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 23029

                                           

                                                                      Προς: Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                  1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                  4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης         6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                   3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                     (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                     Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   

      Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 25η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 1252/12-9-2017 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας Αφροδίτης Τσόγκα.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθ. 85/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Διορισμός δικηγόρου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Ιωάννη Λώλου του Σπυρίδωνα, Δημάρχου Ηγουμενίτσας σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής ή έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας & του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Έγκριση της αριθ. 4/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το Α΄ τετράμηνο του έτους 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 1031/2017 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων, λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης και λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας υγείας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m³.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο: Έγκριση της αριθ. 06/2017 μελέτης της Τ.Υ. καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m³» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης  εμβαδού 131,66τμ από το με αριθ. 531 τεμάχιο  Αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής έτους 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974-1976  στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς  του Δήμου Ηγουμενίτσας  για γεωργική  καλλιέργεια.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία καλλιεργήσιμης έκτασης  εμβαδού 21.063 τ.μ. από το με αριθ.16 τεμάχιο διανομής Ηγουμενίτσας έτους 1968 στη θέση ΚΑΛΙΑΣΑ της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική  καλλιέργεια.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε =8.010,08 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε =7.047,31 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ. 2005 Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος Γκούρας».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Καθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Ολοήμερου νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Μαργαριτίου».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Παραποτάμου».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως Αθανασίου ΚΑΡΑΛΗ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την απαίτηση που έχει κατά του Δήμου Σύμφωνα με την αριθ. 37/2017 αγωγή του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Γεωργίου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ του Στεφάνου που αφορά υπόθεσή του που εκδικάζεται στο Εφετείο Κερκύρας την 6η Νοεμβρίου 2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως Ελευθερίου ΤΖΑΝΗ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Θεοδώρου ΑΡΓΥΡΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με αποζημίωση λόγω διαφοράς αξίας αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο: Ανάκληση της με αριθ. 456/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΜΗΤΣΕΛΟΥ του Ιωάννη περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Ανάκληση της με αριθ. 457/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί αιτήσεως Χρήστου ΜΗΤΣΕΛΟΥ του Ιωάννη περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο: Ανάκληση της με αριθ. 152/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί αιτήσεως Ελένης ΔΗΜΑ του Βασιλείου  περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με τον   καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της με Κ.Α.: Π030801 στην 3η Πολεοδομική Ενότητα Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 33ο: Επί αιτήσεως Νικολάου ΓΟΥΣΗ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 34ο: Επί αιτήσεως Ελένης – Άννας ΓΟΥΣΗ του Σταύρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 35ο: Επί αιτήσεως Νικολάου ΧΡΗΣΤΟΥ του Ελευθερίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 36ο: Επί αιτήσεως Αναστασίας ΜΠΙΜΠΑΣΗ του Σταύρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 37ο: Επί αιτήσεως Βασιλείου ΝΟΥΣΗ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 38ο: Επί αιτήσεως Μαρίας ΚΟΥΡΤΗ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 39ο: Επί αιτήσεως Θωμά ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 40ο: Επί αιτήσεως Λάμπρου ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Θωμά για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 41ο: Επί αιτήσεως Ελένης ΜΠΙΚΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 42ο: Επί αιτήσεως Αγγελικής ΝΤΕΤΣΙΚΑ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 43ο: Επί αιτήσεως Αθανασίας ΝΤΕΤΣΙΚΑ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.