Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                       Ηγουμενίτσα, 24/11/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 25904

                                          

                                                                  Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                              1) Σούρλα Παναγιώτα      2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                      

                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                  3) Γουρνάρης Μιχαήλ             4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                   5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                    Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                     Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                    Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

  

     Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 28η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Λώλου Ιωάννη, Δημάρχου, σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Νικολάου Λάμπρου του Χρήστου, υπαλλήλου του Δήμου σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Νικολάου Λάμπρου του Χρήστου, υπαλλήλου του Δήμου σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Διορισμός δικηγόρου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Διορισμός δικηγόρου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό πρωτ. 164438/7-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 151/2017 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 171/2017 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 172/2017 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο: Παραλαβή μελέτης «Μελέτη τροποποίησης σχ. Πόλης 1ης και 3ης Π.Ε. λόγω διευθέτησης ρεμάτων Λάκκας και Ξηροποτάμου».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Σελεύκειας, Μαυρουδίου, Καστρίου, Αγίου Βλασίου», καθορισμός των όρων αυτού, έγκριση μελέτης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Αγίας Μαρίνας, Κρυόβρυσης, καθορισμός των όρων αυτού, έγκριση μελέτης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων», καθορισμός των όρων αυτού, έγκριση μελέτης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Έγκριση της αριθ. 1111/15-11-2017 απόφασης Δημάρχου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 99.787 τ.μ. από τα τεμάχια με αριθ. 141 και 145 στη θέση Οξυνίδα στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 39.000 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ. 53 στη θέση Κοτσάρι στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 3.012,84 τ.μ. από το με αριθ. 498β στη θέση πλαγιά της διανομής Καταβόθρας έτους 1961 στην Τ.Κ. Καταβόθρας του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού   5.293,22 τ.μ. από το με αριθ. 1643 τεμάχιο διανομής Συβότων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού   5.823,51 τ.μ. από το με αριθ. 1643 τεμάχιο διανομής Συβότων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 5.688,22 τ.μ. από το με αριθ. 1643 τεμάχιο διανομής Συβότων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού   4.025,48 τ.μ. από το με αριθ. 981 τεμάχιο διανομής Μαργαριτίου έτους 1957 – 1958 στην Τοπική Κοινότητα Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού   4.008,72 τ.μ. από το με αριθ. 981 τεμάχιο διανομής Μαργαριτίου έτους 1957 – 1958 στην Τοπική Κοινότητα Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=500 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος


Θέμα 30ο
: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=500 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=890,46 τ.μ. από τεμάχιο 1270 Αγροκτήματος Συβότων – Βραχωνά, διανομής έτους 1958 – 1959 στην περιοχή «ΚΟΝΤΡΙΖΑ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=700 τ.μ. από τεμάχιο 192α στην περιοχή «ΒΑΡΑΘΙ» της Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 33ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης εμβαδού 131,66τμ από το με αριθ. 531 τεμάχιο Αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής έτους 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974-1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 34ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία καλλιεργήσιμης έκτασης   εμβαδού 21.063 τ.μ. από το με αριθ.16 τεμάχιο διανομής Ηγουμενίτσας έτους 1968 στη θέση ΚΑΛΙΑΣΑ της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 35ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε =8.394,91 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 36ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε =7.047,31 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ. 2005 Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 37ο: Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας καυσίμων για το Α΄ τετράμηνο του έτους 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 38ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός των όρων του διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018 – 2019.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 39ο: Καθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 40ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων Τμήμα 2 σχετικά με την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως Ν. Νάτση & Θ. Νάτση κατά του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 41ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Γεωργίου Κάτσινου, πρώην Δημάρχου, σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 42ο: Ανάκληση της με αριθ. 152/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί αιτήσεως Ελένης ΔΗΜΑ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με τον   καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της στην 3η Πολεοδομική Ενότητα Ηγουμενίτσας (Ελβετικά).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 43ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΔΗΜΑ του Σωτηρίου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του στην 3η Πολεοδομική Ενότητα Ηγουμενίτσας (Ελβετικά).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 44ο: Επί αιτήσεως Αντωνίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ελευθερίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 45ο: Επί αιτήσεως Αικατερίνης ΑΛΕΞΙΟΥ του Αχιλλέα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 46ο: Επί αιτήσεως Ιωάννη ΦΟΥΣΕΚΗ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 47ο: Επί αιτήσεως Ευαγγελίας ΔΟΥΜΑ του Στρατή για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 48ο: Επί αιτήσεως Ευγένιου – Τζιουζέπε ΑΝΣΑΝΛΤΟ του Αντωνίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 49ο: Επί αιτήσεως Αλεξάνδρας ΓΟΥΡΝΑΡΗ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 50ο: Επί αιτήσεως Σπυρίδωνος ΜΠΑΝΤΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 51ο: Επί αιτήσεως Όλγας ΜΠΑΝΤΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 52ο: Επί αιτήσεως Χρήστου ΚΟΥΡΤΗ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 53ο: Επί αιτήσεως Ευτυχίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                    

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.