Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                         Ηγουμενίτσα, 22/12/2017

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 28249

                                           

                                                                      Προς:  Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                   1) Σούρλα Παναγιώτα       2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                   4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης            6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                   Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                                    1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος   2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                                    3) Γουρνάρης Μιχαήλ              4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                    5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                      (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                       Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                       Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                       Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                       Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                       Νομικό Σύμβουλο

   

      Θέμα: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»  

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 29η  Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.

 Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Ανάκληση των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με το ανεκτέλεστο μέρος (ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4 του Π.Δ.113/2010[Α.194]).

 Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Ρυθμίσεις οφειλών βάσει του Ν. 4483/2017.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Επί αιτήσεων Βασιλικής ΒΑΓΓΕΛΗ του Ευαγγέλου και κληρονόμων Θωμά ΒΑΓΓΕΛΗ για εξώδικο συμβιβασμό λόγω μη ίσης αξίας απαλλοτριούμενων και αποδιδόμενων ακινήτων σχεδίου πόλης Συβότων. 

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως Χρήστου ΚΑΤΣΙΟΥ του Μιχαήλ για διάνοιξη δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 73 και 74 του σχεδίου πόλης Συβότων. Καθορισμός αποζημίωσης παροδίων. 

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΤΖΙΜΑ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό λόγω μη ίσης αξίας απαλλοτριούμενου και αποδιδόμενου ακινήτου σχεδίου πόλης Συβότων. 

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ                                                                                                     

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

εισηγούνται.