Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                             

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Ηγουμενίτσα 19/3/2018

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αριθ.Πρωτ.: 4178

                                                                                                         

                                                                Προς: Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.

                                                                                1) Σούρλα Παναγιώτα    2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                  3) Λώλης Ηλίας               4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης        6) Δήμας Θεόδωρος  

                                                                                                                                                    

                                                                                Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                          1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος 2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                           3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                

                                                                                    (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

                                                                                    Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                     Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                     Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                      Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                     Νομικό Σύμβουλο

   Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 19η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

*Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τη διετία 2018 και 2019 για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι:

Με την υπ' αριθ.ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β')ΚΥΑ «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού», δύναται ο Δήμος μας για το έτος 2018 να προβεί απευθείας, η με δημοπρασία ανάλογα με την ομορότητα στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ κ.λ.π.

Η ανωτέρω ΚΥΑ δίνει την δυνατότητα στους ΟΤΑ μέχρι 21/03/2018 και για το έτος 2018 να διεκπεραιώσουν όλες τις αιτήσεις διαφορετικά την διεκπεραίωση αναλαμβάνει η Κτηματική Υπηρεσία του Νομού στερώντας από τον Δήμο μας σημαντικά έσοδα, σε κρίσιμες εποχές.

Προκειμένου ο Δήμος να προλάβει την ανωτέρω προθεσμία, με δεδομένο την μεσολάβηση 10 ημερών για ανακοινώσεις μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί με την έννοια του κατεπείγοντος.

**Θέμα 2ο: Άσκηση ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 10/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

** Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται διότι η άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης επιτρέπεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου κοινοποιήθηκε στο Δήμο την 21/02/2018.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                          

εισηγούνται