Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ηγουμενίτσα 30 Μαρτίου 2018

         Αριθμ. Πρωτ.: 5106

     

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

Web site: www.igoumenitsa.gr

Email: giorgos.nikolaou@1345.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 - Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                              1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                        3) Λώλης Ηλίας                                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                     3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                              5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                          

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Ντάνης Γεώργιος                                                                                      

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                              Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                     Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                              Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   3η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο 

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 68/2018 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο 

Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο πάρκινγκ της ΤΚ Συβότων».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τη διετία 2018 και 2019 για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                        

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ