Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 ΜαϊΌυ 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 · στην αί θουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη α πόφασης στα παρακάτω έκτακτα θέματα :

1° ΘΕΜΑ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμεvίτσας Οικονομικού Έτους 2018.

-Εισηγητής: Δήμαρχος .

./ Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι π ρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση του προϋπολογ ισμού το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου στη συνέχεια να εκκινήσει η διαδικασί α διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου.


2° ΘΕΜΑ Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της ΔΕΥΑΗ για την υλοπ οίηση του έργου: «Έργα διευθέτησης   ρέματος Λάκκος».

-Εισηγητής: Δήμαρχος .

./ Ο λόγος του κατεπείγοντος συνί σταται στο ότι πρέπει να εγκριθεί η π ροτεινόμενη προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΥΑΗ προκειμένου να ακολουθήσει άμεσα η υποβολή π ρότασης του έργου με τίτλο: «Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκος » για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 .

3° ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής π ρότασης του έργου με τίτλο: «Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκος» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014- 2020.

-Εισηγητής: Δήμαρχος .

./ Ο λόγος του κατεπείγοντος συνί σταται στο ότι πρέπει να υποβληθεί άμεσα η ανωτέρω πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

4° ΘΕΜΑ Διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση αντιπροσωπεί ας του Δήμου στην Αθήνα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.