Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

 

                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                    Ηγουμενίτσα  13/6/2018

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                Αριθ.Πρωτ.: 8679

                                                                                                         

                                                                   Προς:  Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                   1) Σούρλα Παναγιώτα     2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης          6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                           1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                           3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                      (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                       Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                       Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                       Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                       Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                       Νομικό Σύμβουλο

 

    Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»  

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 13η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

*Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας» και προσφυγή σε διαπραγμάτευση.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 * Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για τις εν λόγω υπηρεσίες.

 

 

 

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την  διάρκεια                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                              

εισηγούνται