Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

 

                                                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                    Ηγουμενίτσα, 20 /7/2018

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                Αριθ.Πρωτ.: 10652

                                                                                                         

                                                                   Προς:  Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

                                                                                   1) Σούρλα Παναγιώτα     2) Κώστας Ελευθέριος

                                                                                   3) Λώλης Ηλίας                4) Ντάνης Βασίλειος

                                                                                   5) Γόγολος Ιωάννης          6) Δήμας Θεόδωρος   

                                                                                                                                                      

                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

                                                                           1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος  2)Τζώρτζης Απόστολος

                                                                           3) Γουρνάρης Μιχαήλ       4) Ντάνης Γεώργιος

                                                                           5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                  

                                                                                      (Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

                                                                                       Γραφείο Δημάρχου

                                                                                       Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

                                                                                       Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας

                                                                                       Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.

                                                                                       Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

                                                                                       Γραφεία Συνδυασμών (2)

                                                                                       Γραφεία Αντιδημάρχων (5)

                                                                                       Νομικό Σύμβουλο

 

    Θέμα: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»  

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει άμεση αποδοχή της χρηματοδότησης της πόλης Ηγουμενίτσας για την ενίσχυση των δράσεών της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας 2018 από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου με το ποσό των 10.000,00ευρώ. Η άμεση αποδοχή συνίσταται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να πραγματοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα και ενέργειες έως την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας στις 16 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Θέμα 2ο

Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του αριθ. 7/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

* Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία της  ανάδειξης αναδόχου για τις εν λόγω υπηρεσίες.

 

 

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την  διάρκεια                               

της συζήτησης του θέματος του οποίου                                              

εισηγούνται                                     

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ