Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 1171/2018: Ανάθεση εργασιών αλλαγής λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες στις Δημοτικές Ενότητες Συβότων και Πέρδικας, συνολικής συμβατικής αξίας 11.805,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
  Ημ/νια: 19/10/2018 12:45:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΔ43ΩΡΙ-1ΗΞ
 2. Θέμα: ΧΕΠ 1709/2018 Αποζημίωση επικειμένων για ιδιοκτησία του με Κ.Α.020301 στο Ο.Τ.141 στην 1η Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας βάσει της αριθ.193/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/10/2018 12:02:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΘ0ΝΩΡΙ-ΤΡ1
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1707/2018 Προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας-πρασίνου του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 19/10/2018 11:56:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω8Υ4ΩΡΙ-ΚΛΟ
 4. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 1182/2018: Ανάθεση εργασιών αλλαγής λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες στις Δημοτικές Ενότητες Μαργαριτίου και Παραποτάμου, συνολικής συμβατικής αξίας 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
  Ημ/νια: 19/10/2018 11:36:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΝΗΩΡΙ-47Ζ
 5. Θέμα: 68/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 19/10/2018 10:26:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΞΧΗΩΡΙ-Ρ35
 6. Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  Ημ/νια: 19/10/2018 09:52:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 62Υ4ΩΡΙ-392
 7. Θέμα: Επί αιτήσεως Ιωάννη ΚΑΣΙΑΡΑ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
  Ημ/νια: 19/10/2018 09:27:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΞΘΩΡΙ-ΝΡΣ
 8. Θέμα: Επί αιτήσεως Μαρίας ΙΩΑΝΝΟΥ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
  Ημ/νια: 19/10/2018 09:25:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω85ΧΩΡΙ-ΩΝΝ
 9. Θέμα: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
  Ημ/νια: 18/10/2018 14:37:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒ9ΡΩΡΙ-Ζ0Η
 10. Θέμα: Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
  Ημ/νια: 18/10/2018 14:36:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΩΤΩΡΙ-Β3Β