Προκήρυξη ενός (1) ατόμου - καλλιτεχνικό προσωπικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Ηγουμενίτσα: 09-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 2508

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό

Πληρ. : Κυβράνογλου Μελανή

Ταχ. Κώδικας: 46100

Τηλέφωνο     : 26653-60020

Αρ. Τηλεομ.   : 26650-26346

                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/ 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (με αντίτιμο), ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικό προσωπικό,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου  Ηγουμενίτσας»           

(Φιλαρμονική)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ / ΦΛΑΟΥΤΟ-ΚΛΑΡΙΝΟ-ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΕΩΣ 8ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΩς 8ωρης απασχόλησης)

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών μουσικής στο αντικείμενο πνευστών οργάνων αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία: προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα, αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ή μουσικά σχήματα.

Κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια

Ανεργία

Εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

  • Για την θέση με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.
  • Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού Θεσπρωτίας, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-11-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30-11-2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Ελευθερίας 7, τηλ. 26653- 60020/21) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ..
  • Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2018 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ ΨΔ4ΘΟΚΕΚ-ΨΒΟ.

 

Αρχεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.                                                          ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Tags: ΠΑΚΠΠΟ

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech