ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ           

Ταχ. Διεύθυνση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες     : Κωστούλας Ανδρέας

Τηλέφωνα          : 2665361254

E-mail                  : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

                                           ----------                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  Ηγουμενίτσα  23 /09/2020

                                                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. 494

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας –Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) «Τροποποίηση της αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων».
  2. Την με αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ., Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008/τ. Β΄) «Λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 111526/Δ4/10-09-2010 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ., Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΠ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ.1541/15-09-2010/τ. Β΄) «Τροποποίηση της αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008  Κ.Υ.Α. Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».
  3. Την με αριθ. 69/21-09-2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

       Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης (εκμίσθωση) του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 30/09/2020 μέχρι και 29/10/2020 (και ώρα 13:30΄ ) στο ισόγειο του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3 – Ηγουμενίτσα) στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής.

            Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού στις 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

ΑΡΘΡΟ 1

   Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

  1. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

  • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια
  • Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια
  1. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
  2. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
  3. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το  επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και  4), 5, 7, 8 και 9 του Ν.3528/2007 – Φ.Ε.Κ.26/09-02-2007 τ. Α΄.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης  300 Ευρώ. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ /ΕΟΠΠΕΠ/ΕΣΥΔ.

ιβ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οφειλές προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, από μισθώματα εκμετάλλευσης και λειτουργίας σχολικού κυλικείου.

 

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας – Σουλίου 3, ισόγειο) και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. Η σύμβαση  ισχύει για εννέα χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30/06/2029, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, στον πίνακα ανακοινώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας και θα δημοσιευτεί από μία (1) φορά σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

Επιπλέον, ολόκληρη η προκήρυξη θα διατίθεται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Σουλίου 3, Δημαρχείο) και θα είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (http//www.igoumenitsa.gr)

 

ΑΡΘΡΟ 8

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στον καθαριστή/τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους  ορίζεται στα τέσσερα ευρώ (4,00 €) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές στον ανωτέρω διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του.

Ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε γίνονται δεκτές. Των ενστάσεων, κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνουν γνώση υποχρεωτικά, με τη φροντίδα της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, αυτοί, κατά των οποίων στρέφονται.

Η Επιτροπή Διενέργειας υποβάλλει τις ενστάσεις με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Στην περίπτωση, κατά την οποία οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

ΑΡΘΡΟ  13

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ.ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (Φ.Ε.Κ.1183/31-08-2006 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025 (Φ.Ε.Κ. 2135/29-08-2013 τ. Β΄) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96605(Φ.Ε.Κ. 2800/04-11-2013 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Επίσης την υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829 (Φ.Ε.Κ. 2161/23-06-2017 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας « Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».

Τέλος τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3780/Β’/08-09-2020) «Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης-κυρώσεις» κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου :

Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική  ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.

Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (εκτός αν προκύπτει λόγος απαλλαγής).

Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Ε) Οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι, παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται να το κάνει και να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΤ) Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες, κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

Ζ) Θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

Η) Θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις  της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου και του Διευθυντή του Σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.".

 

ΑΡΘΡΟ 16

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου καταβάλλει στη Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε τρεις (3) δόσεις. Την 1η δόση την 30η Νοεμβρίου, τη 2η δόση την 28η (ή την 29η) Φεβρουαρίου και την 3η δόση την 31η Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη το ποσό της προσφοράς, ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών του Σχολείου και οι εργάσιμες ημέρες κατά το τρίμηνο, στο οποίο αναφέρονται οι δόσεις, και θα βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου. Το ποσό της δόσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: Δ= ΠΧΜΧΗΧ1/189, όπου: Δ=δόση, Π=ποσό προσφοράς, Μ=αριθμός μαθητών και Η=εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του κυλικείου. η οποία αποτελείται από:

α) Tο  Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο  αναπληρωτή του.

β) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

δ) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Λειτουργίας του κυλικείου,  η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης, που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Ο προσφέρων θεωρείται ότι, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 21

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΑΤΗΣ

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech