Θέλω Από τον Δήμο μου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Βασίλειος Γκόλιας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Προγραμματισμού
 1. Στον κ. Βασίλειο Γκόλια του Αριστείδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της οργανικής μονάδας που αφορά στις εμπορικές δραστηριότητες.
  2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
 • Την ευθύνη Προγραμματισμού.
 1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις.
Κωνσταντίνο Τσουμάνη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης,
 1. Στον κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την εποπτεία και την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. εκτός των αρμοδιοτήτων συντήρησης του Ηλεκτροφωτισμού και της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Δόμησης και ειδικότερα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 • Την υπογραφή των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές.
Ελευθέριο Κώστας, Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού. Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Στον κ. Ελευθέριο Κώστα του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού, Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Διοικητικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων:
 • Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
 • Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων
 • Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
 • Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  1. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στήριξης του Πρωτογενή Τομέα.
 1. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 2. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 3. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
 • Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.
Χριστίνα Τζέλλου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Κυκλικής Οικονομίας
 1. Στην κα Χριστίνα Τζέλλου του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Κυκλικής Οικονομίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.
 1. Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 2. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης
 3. Την Καθαριότητα Σχολικών Κτηρίων
 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού,
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.
Βασιλική Τσώτου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής
 1. Στην κα Βασιλική Τσώτου του Θωμά, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
  1. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας
  2. Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
 1. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.
 2. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασία τρίτης Ηλικίας.
 3. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Ψηφιακής Πολιτικής.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..

 

Γεράσιμος Φουσέκης, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας
 1. Στον κ. Γεράσιμο Φουσέκη του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη και την εποπτεία της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία
  2. Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ευθύνη τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 1. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων
 2. Το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων
 3. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΙ

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech