Θέλω Από τον Δήμο μου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Χριστίνα Τζέλλου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
  1. Την κα Χριστίνα Τζέλλου, έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   1. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένου του Γραφείου Προϋπολογισμού και του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ειδικότερα:
    • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
    • Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτική Περιουσίας
   2. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ. καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
  • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού.
Κωνσταντίνο Τσουμάνη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης,
 1. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης, όπως αναφέρονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης όπως αναφέρονται στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ καθώς και την υπογραφή των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές.
Μιχαήλ Γκίκας Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Πρωτογενούς Τομέα
  1. Τον κ. Μιχαήλ Γκίκα, έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Πρωτογενούς Τομέα και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
   2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
  • Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
  1. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης.
  2. Την Καθαριότητα Σχολικών Κτηρίων.
  3. Την ευθύνη των θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.
  • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Γραφείου Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα καθώς και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας εκτός του Γραφείου Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Κυνοκομείου.
Βασιλική Τσώτου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής
 1. Την κα Βασιλική Τσώτου, έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας.
  2. Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας και την ανάπτυξη νέων.
 • Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 1. Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
 2. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.
 3. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασία τρίτης Ηλικίας.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Ψηφιακής Πολιτικής.
 1. Την ευθύνη και την εποπτεία του Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Προαγωγής Υγείας, Παιδείας και Νέας Γενιάς εξαιρουμένης της αρμοδιότητας για τον Πολιτισμό, του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.
Απόστολος Τζώρτζης Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
 1. Τον κ. Απόστολο Τζώρτζη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
  2. Την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού.
 1. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων.
 2. Το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων
 3. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του Γραφείου Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Κυνοκομείου.
Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Εξυπηρέτησης Πολιτών
 1. Τον κ. Βασίλειο Γκόλια, άμισθο Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Εξυπηρέτησης Πολιτών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.
  2. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.

Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ

Ελευθέριος Κώστας Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης
 1. Τον κ. Ελευθέριος Κώστας, άμισθο Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης.
 3. Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τον συντονισμό και την επίλυση των προβλημάτων.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΟΙ

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech