Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 

 

 

                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Ηγουμενίτσα: 01-10-2020

Αρ. Πρωτ. :  12906

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3

Τ.Κ. – Πόλη:

46100 - Ηγουμενίτσα

Τηλέφωνο:

2665361101

Fax:

2665026067

e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:

www.igoumenitsa.gr

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

869/2020

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης I, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 ( Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπ. ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 ( Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν. 40451/2012 (Α΄40) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (β΄698) για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.814 Κατοίκους.
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. 82/59633/20-8-2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 48/22119/07-04-2020: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2389/Β’/14-07-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 10. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορούν να ορισθούν έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι.
 11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, ως και την επίτευξη συντονισμού κατά την άσκηση της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημοτικού έργου γενικότερα.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. A. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 01-10-2020 μέχρι και 30-09-2021, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση μετά το πέρας του προβλεπόμενου στο νόμο εξαμήνου και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων.
 2. Στον κ. Βασίλειο Γκόλια του Αριστείδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της οργανικής μονάδας που αφορά στις εμπορικές δραστηριότητες.
  2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
 • Την ευθύνη Προγραμματισμού.
 1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις.

 

 1. Στον κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την εποπτεία και την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. εκτός των αρμοδιοτήτων συντήρησης του Ηλεκτροφωτισμού και της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Δόμησης και ειδικότερα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 • Την υπογραφή των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές.

 

 1. Στον κ. Ελευθέριο Κώστα του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού, Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Διοικητικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων:
 • Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
 • Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων
 • Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
 • Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  1. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στήριξης του Πρωτογενή Τομέα.
 1. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 2. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 3. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
 • Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.

 

 1. Στην κα Χριστίνα Τζέλλου του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Κυκλικής Οικονομίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.
 1. Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 2. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης
 3. Την Καθαριότητα Σχολικών Κτηρίων
 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού,
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.

 

 1. Στην κα Βασιλική Τσώτου του Θωμά, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
  1. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας
  2. Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
 1. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.
 2. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασία τρίτης Ηλικίας.
 3. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Ψηφιακής Πολιτικής.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..

 

 1. Στον κ. Γεράσιμο Φουσέκη του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη και την εποπτεία της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία
  2. Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ευθύνη τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 1. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων
 2. Το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων
 3. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..

Β. Οι Αντιδήμαρχοι:

 1. Τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων.
 2. Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους
 • Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
 1. Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Γεράσιμος Φουσέκης και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Ελευθέριο Κώστα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

Κοινοποίηση

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Ηγουμενίτσας
 3. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ηγουμενίτσας
 4. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δήμου Ηγουμενίτσας
 5. Πρόεδροι Κοινοτήτων
 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech