Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1366/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  1366/2022

 

Θέμα: «Τροποποίηση της με αρίθ 1145/2022 Απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης I, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 ( Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπ. ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 ( Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν. 40451/2012 (Α΄40) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 709/B’/24-02-2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την με αρίθ. 1145/19677/01-11-2022 Απόφαση μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων.
 7. Την με αρίθ. πρωτ. 23646/22-12-2022 αίτηση παραίτησης του Εντεταλμένου Συμβούλου
 8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, ως και την επίτευξη συντονισμού κατά την άσκηση της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημοτικού έργου γενικότερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποδεχόμαστε την από 22-12-2022 αίτηση παραίτησης του Εντεταλμένου Συμβούλου από συγκεκριμένη αρμοδιότητα.  

Β. Τροποποιούμε την με αριθ. 1145/19677/01-11-2022 Απόφασή μας στην ενότητα Β παράγραφο 1 ως ακολούθως:   
«1. Τον κ. Ηλία Λώλη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Παιδείας, έχοντας παράλληλα την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.»

Γ. Τροποποιούμε την με αριθ. 1145/19677/01-11-2022 Απόφασή μας στην ενότητα Α παράγραφο 6 ως ακολούθως:   
«6. Τον κ. Δονάτο Μαρτίνη, Δημοτικό Συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες…..»,

 

Δ. Τροποποιούμε την με αριθ. 1145/19677/01-11-2022 Απόφασή μας στην ενότητα Α παράγραφο 7 ως ακολούθως:   
«7.       Τον κ. Γεράσιμο Φουσέκη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:…..»

 

Ε. Τροποποιούμε την με αριθ. 1145/19677/01-11-2022 Απόφασή μας

 1. προσθέτοντας στην ενότητα Α παράγραφο 3 το ακόλουθο:
  «…. Την ευθύνη των θέματα διαχείρισης του προγράμματος των αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων…»
 2. τροποποιώντας στην ενότητα Α παράγραφο 3 την περίπτωση viii ως ακολούθως:
  «Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Γραφείου Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα καθώς και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας»

 

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια και δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

Κοινοποίηση

 1. Αντιδήμαρχοι
 2. Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
 3. Γραφείο Δημάρχου
 4. Γενικός Γραμματέας Δήμου Ηγουμενίτσας
 5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δήμου Ηγουμενίτσας
 6. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech