Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

Τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου στην οργανική μονάδα Διεύθυνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                             Ηγουμενίτσα : 07-01-2019

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ. :  69

 

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα  Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας                    

Πληροφορίες :  Αναστασία Στολάκη                                                         

Τηλ :  26653 61160                                                                                           

Fax:   26650 26067                                                                                    

Διεύθυνση : Σουλίου 3                                                                                     

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα                                                                                                                                                  

 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 5 /2019

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Θέμα: «Τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου στην οργανική μονάδα Διεύθυνσης  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ του Δήμου Ηγουμενίτσας»

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 58 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την τοποθέτηση υπαλλήλου (ΦΕΚ 143/28-06-2007, τεύχος Α’).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08/07-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  5. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4369/2016.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 2389/Β΄/14.07.2017) και των τροποποιήσεων του (ΦΕΚ 3766/Β΄/26.10.2017) και (ΦΕΚ 5081/Β΄/14.11.2018).
  7. Την απόφαση με αριθμ. 1478/19540/31-12-2018 του Δημάρχου Ηγουμενίτσας περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του προϊσταμένου της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, Νικολάου Λάμπρου του Χρήστου  λόγω συνταξιοδότησης.
  8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη κάλυψης της θέσης προϊσταμένου της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ.

 

 

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε, ως αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ , για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας, τον  παρακάτω αναφερόμενο:

 

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

1.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Γιαννακός Λάμπρος

 

 Θεόδωρος

 

 

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

Ο παραπάνω υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33Α/27.02.2016) και θα του καταβάλλεται, για όσο χρόνο θα ασκήσει τα καθήκοντα του προϊσταμένου, το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων.

 

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Δημάρχου

Γ.Γραμματέα

Αντιδημάρχους

Μισθοδοσία

Προϊσταμένους Διευθύνσεων

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech