Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

Σχέδιο: Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση στο Δήμο Ηγουμενίτσας

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

 

«Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση στο Δήμο Ηγουμενίτσας».

 

«Σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):

 1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
 2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):

 1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.
 2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
 4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ..
 5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α' 285).
 7. Κατ' εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:

α)    μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν,

β)    εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης α' προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης β' εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Κατ' εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.

Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

 1. Για τη χορήγηση των αδειών των παραγράφων 7 και 8 λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.
 2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις - προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά.
 3. Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
 4. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 17, μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):

 1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:

α.  οπωροκηπευτικά,

β.  αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

γ.  λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,

δ.  ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την 323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2026),

ε.  οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ'αριθμ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3324) όπως ισχύει, υπ' αριθμ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1372), υπ' αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2904), υπ' αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ' αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2323),

στ.          μέλι τυποποιημένο,

ζ.  πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016, Β' 2330),

η.  νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,

θ.  προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),

ι.   άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του,

ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,

ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα

ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.

 1. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1(α), μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.

 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 5 του άρθρου 17 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):

 1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, είναι τα εξής:

Α.   Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α.    Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια.

β.    Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α'.

γ.     Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

Β.   Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

Γ.    Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α.    Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.

β.    Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

γ.     Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

Δ.    Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

Ε.   Βιομηχανικά είδη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη, πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).

 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: (…)

ε)    Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης (...)

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/10 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβούλιου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Με την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν.3852/10 ορίζεται τα συμβούλια τοπικής κοινότητας προτείνουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης & Τουρισμού) με το αριθ. πρωτ. 12622/3-9-2018 έγγραφό του ζήτησε από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου να μας γνωρίσουν τις ανάγκες χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου, τον αριθμό των θέσεων ανά είδος καθώς και τα ακριβή τους σημεία.

 

Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας με την αριθ. 18/18-12-2018 απόφασή του προτείνει να παραμείνουν οι υπάρχουσες θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου ως έχουν. Επομένως ο αριθμός των θέσεων καθορίστηκε σύμφωνα με την με αριθ. 12/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας ως εξής:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1

4 (τέσσερις)

Έμπροσθεν του 1ου Παιδικού Σταθμού

Καλαμπόκι, κάστανα κλπ

2

2 (δύο)

Έμπροσθεν της Παιδικής Χαράς (δίπλα από το Ταχυδρομείο) μια στην αρχή και μια στο μέσο της Παιδικής Χαράς

Καλαμπόκι, κάστανα κλπ

3

2 (δύο)

Έμπροσθεν της γέφυρας στο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ.

Καλαμπόκι, κάστανα κλπ

4

2 (δύο)

Έναντι του καταστήματος EL GRECO στο πεζοδρόμιο της Παιδικής Χαράς

Καλαμπόκι, κάστανα κλπ

5

2 (δύο)

Έναντι του καταστήματος DALI  στο πεζοδρόμιο δίπλα από το περίπτερο

Καλαμπόκι, κάστανα κλπ

6

2 (δύο)

Έμπροσθεν της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Καλαμπόκι, κάστανα κλπ

7

1 (μια)

Στον δρόμο προς Δρέπανο δίπλα από τα Τ.Ε.Ι.

Φρούτα

ΣΥΝ.

15 (δέκα πέντε)

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Πλαταριάς με την αριθ. 7/13-11-2018 απόφαση του πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος, ως εξής:

Α.   ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1

1 (μια)

ΤΡΙΓΩΝΟ-ΜΥΛΟΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

2

1 (μια)

ΠΛΗΣΙΟΝ ΨΑΡΟΤΑΒ. «ΟΛΓΑ»

ΜΕΛΙ

3

1 (μια)

ΕΝΑΝΤΙ ΨΗΣΤ. «ΤΣΟΜΠΟΛΗ»

ΜΠΙΖΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

3

 

 

 

Β.   ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

1 (μια)

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

2

1 (μια)

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΕΖΑ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

2

 

 

Τοπική Κοινότητα Πέρδικας

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας με την αριθ. 18/5-12-2018 απόφαση του πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος, ως εξής:

Α.   ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1

1 (μια)

Άγιος Αθανάσιος – Πρώτη γέφυρα

Οπωροκηπευτικά

2

1 (μια)

Διασταύρωση Ντάπιας - Καραβοστάσι

Οπωροκηπευτικά

3

1 (μια)

Κάτω από το κατάστημα ΖΟΥΚΑ – Παραλία Αρίλλα Λεύκες

Παραδοσιακά προϊόντα (μέλι κλπ)

4

1 (μια)

Έμπροσθεν Καταστήματος Τσιάντου Ανέτα

Παραδοσιακά προϊόντα (μέλι κλπ)

5

1 (μια)

Κεντρική πλατεία έμπροσθεν καρτοτηλεφώνου

Παραδοσιακά προϊόντα

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

5

 

 

 

Β.   ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

1 (μια)

Παραλία Καραβοστάσι έμπροσθεν ιδιοκτησίας Σωτ. Παππά – ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

2

1 (μια)

Παρατηρητήριο – ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

2

 

 

Τοπική Κοινότητα Συβότων

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Συβότων με την αριθ. 9/09-11-2018 απόφαση του πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος, ως εξής:

Α.   ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1

2 (δυο)

Γαλλικός Μώλος – πάρκινγκ γήπεδο 5Χ5

Μελισσοκομικά προϊόντα

2

2 (δυο)

Γαλλικός Μώλος – πάρκινγκ γήπεδο 5Χ5

Τοπικά προϊόντα (ελαιόλαδο, μαναβικής)

3

2 (δυο)

Γαλλικός Μώλος – πάρκινγκ γήπεδο 5Χ5

Εμπορευμάτων ένδυσης & υπόδησης

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

6

 

 

 

Β.   ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

1 (μια)

Γαλλικός Μώλος – πάρκινγκ γήπεδο 5Χ5

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

 

 

Γ.    ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

2 (δυο)

Γαλλικός Μώλος – πάρκινγκ γήπεδο 5Χ5- ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

2

 

 

Τοπική Κοινότητα Eλευθερίου

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Ελευθερίου με την αριθ. 1/20-11-2018 απόφαση του πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος, ως εξής:

Α.   ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1

1 (μια)

Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρεβέζης, θέση «Παρατηρητήριο Λίμνης Καλοδικίου»

Βιολογικά Προϊόντα

2

1 (μια)

Βρύση έναντι Ιερού Ναού Αγιας Παρασκευής

Μέλι

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

2 (δυο)

 

 

 

ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Εισηγείται το τέλος για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου να καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 282/2015 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, η οποία έχει ως εξής:

α)    για τους παραγωγούς λαϊκής τέχνης, μπιζού, κοσμημάτων και ζωγράφους

ι.      στην Τ.Κ. Συβότων στα 300,00€ και

ιι.     στον υπόλοιπο δήμο στα 150,00€,

β)    για τις καντίνες στα 300,00€,

γ)    για τους πάγκους καλλιτεχνών στα 300,00€ και

δ)    για τους πάγκους πώλησης ειδών όπως μελί, καλαμπόκι, τρόφιμα τοπικών ειδών, κλπ στα 150,00€.

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech