Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2020»

      

   

 Ελληνική Δημοκρατία

 Νομός Θεσπρωτίας

 Δήμος Ηγουμενίτσας

 Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               Ηγουμενίτσα,  12/12/2019

 

                Αρ. Πρωτ.: 17284

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 9/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια υλικών έργων υποδομής  για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2020»

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  υλικών έργων υποδομής  για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2020.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού) μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητά  την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών και με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: Δήμος Ηγουμενίτσας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2665 361 213

Φαξ: 2665 0 29119

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.igoumenitsa.gr

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Κώνστα Ευδοξία, Γρίβα Ειρήνη, τηλ.:2665 361 247 & 213, fax: 2665029119

 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.783,00€ χωρίς το ΦΠΑ και 129.930,92€ με το ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ

Π/Υ άνευ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Π/Υ με ΦΠΑ

Κ.Α Π/Υ

CPV

Τμήμα 1: Οικοδομικά Υλικά

19.402,00

4.656,48

24.058,48

30.6662.01

44111000-1

Τμήμα 2: Σιδηρικά

14.511,00

3.482,64

17.993,64

44316000-8

Τμήμα 3: Ασφαλτικά

16.250,00

3.900,00

20.150,00

24327330-4

Τμήμα 4: Χρωματισμοί

8.765,00

2.103,60

10.868,60

44810000-1

Τμήμα 5: Σήμανση

6.995,00

1.678,80

8.673,80

34922100-7

Τμήμα 6: Έτοιμο Σκυρόδεμα

38.860,00

9.326,40

48.186,40

44114000-2

Σύνολο τμημάτων 1,2,3,4,5,6

104.783,00

25.147,92

129.930,92

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για το έτος 2020 από την υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης έως και δύο μήνες, εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευση της προκήρυξης (ελάχιστη προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και για ένα  ή περισσότερα τμήματα  για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η συνολική  χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.

 

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα είναι η 10η  Ιανουαρίου  2020,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 20:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16η Ιανουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 (τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

 

        

Ο Δήμαρχος

 

 

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech