Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ηγουμενίτσα, 15.01.2020

Αριθ. Πρωτ.: 531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3

CPV: 34144512-0      

 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 83986

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 .

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€ προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 173.600,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών είναι η 3η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 7η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθμό συστήματος 83986.   

Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με πλήρη πρόσβαση αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση: www.igoumenitsa.gr.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ  ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα.  Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αρχεία Διαγωνισμού   

     Ο Δήμαρχος
   Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech