Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

                      Ηγουμενίτσα,  29.01.2020

Ταχ. Κώδικας:

46100

                      Αριθ. Πρωτ. : 1199

Πληροφορίες:

Ειρήνη Γρίβα  

 

Τηλ.:

2665 361 213

 

Fax:

26650 29119

 

Ε-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020  

 

 

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
  • του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
  • του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  • του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  • του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 2. Το αριθ. πρωτ. 1197/29.01.2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.
 3. Την αριθ. 131/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκε πίστωση ύψους 7.700.00€ στον  ΚΑ: 00.6221 Ταχυδρομικά τέλη του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας  για το έτος 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι 7.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Δικαίωμα συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς έχουν  όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος.

Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών: Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, 2ος όροφος, τμήμα προμηθειών).

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων βάρους μέχρι 2kg, προς χερσαίους προορισμούς εντός της ελληνικής επικράτειας (υπηρεσία με α/α 1 του πίνακα Α). Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ως κριτήριο ανάθεσης θα ληφθεί υπόψη η χρέωση  για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων βάρους μέχρι 2kg εντός  πόλεως (υπηρεσία με α/α 2 του πίνακα Α) κ.ο.κ.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κατά την υποβολή της προσφοράς ο οικονομικός φορέας υποβάλλει:

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεσμεύονται να παραδίδουν τα είδη μέσα στα χρονικά όρια όπως αποτυπώνονται στον ως άνω πίνακα/ τιμοκατάλογο ταχυδρομικών υπηρεσιών
 3. Συμπληρωμένο το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Α. Στον εν λόγω πίνακα θα συμπληρωθούν όλες οι στήλες και η στήλη με την επιπλέον χρέωση κιλού, χωρίς όμως  η στήλη αυτή να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων  και εισφορών  (φορολογική  και ασφαλιστική ενημερότητα).

        

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 του ν. 4412/2016.

 

Έκδοση τιμολογίων - Τρόπος πληρωμής

Το συνολικό ποσό για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 7.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά μήνα και θα περιλαμβάνουν μόνο τις χρεώσεις του μήνα. Θα υπάρχουν αναλυτικές καταστάσεις που θα συνοδεύουν τα τιμολόγια ή τα τιμολόγια θα είναι αναλυτικά ανά συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς, όπου τα συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς θα παρουσιάζονται ημερολογιακά.

Η πληρωμή  της αξίας των αποστολών  από και προς το Δήμο, θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου και μετά τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

 

Προδιαγραφές

Το δίκτυο πρέπει να έχει αντιπροσώπους πανελλαδικά και δεν θα υπάρχει χιλιομετρική επιβάρυνση σε κανένα προορισμό της  Ελλάδος.

Οι αποστολές  στο εξωτερικό θα γίνονται  με γνωστές  και αξιόπιστες εταιρείες.

Το σύστημα  ανίχνευσης  των αποστολών  θα πρέπει  να είναι σύγχρονο, έτσι ώστε να ξέρουμε  ανά πάσα  στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσής τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει  να λειτουργεί πρωί και  απόγευμα.

 

Πληροφορίες/ Δημοσιότητα

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Ειρήνη Γρίβα  τηλ. 2665 361 213).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο «ΚΗΜΔΗΣ» καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

 

 Παράρτημα Α 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech