Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

 

 

 

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

                         

 

 

                  Ηγουμενίτσα,   06.02.2020

                  Αριθ. Πρωτ.:  1703

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ.03/2020 

«Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 441282016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 74.400,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (CPV:44613800-8).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος), προκειμένου να αναπτυχτεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες, με τη χρήση των τυποποιημένων τροχήλατων κάδων, ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  τον ΚΑ:62.7326.191 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ05500010)

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 24.02.2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 26.02.2020 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αφορά ένα ενιαίο τμήμα και οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Κούτσικος 2665 361 232,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Αρχεία 

 

Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Λώλος